Albanija: Zakon o emisijama, uvodi se ekološka dozvola za operatore koji emituju gasove staklene bašte

, Vesti

Albaniju očekuju značajne promene nakon usvajanja novog Zakona o klimatskim
promenama. U izveštaju koji prati nacrt zakona navodi se da zakon ima za cilj
uspostavljanje šeme za trgovinu dozvolama za emisije gasova sa efektom staklene
bašte. Zakon bi trebao stupiti na snagu šest meseci nakon objavljivanja u
Službenom listu.

Predviđene su sledeće izmene:

– Prvi odeljak odnosi se na emisije gasova sa efektom staklene bašte iz
stacionarnih instalacija. Na ovaj način se po prvi put uvodi koncept ekološke
dozvole koja uključuje gasove sa efektom staklene bašte; utvrđuju se
informacije neophodne u aplikaciji za izdavanje ekološke dozvole, uslovi
koje aktivnost/operator moraju ispuniti u vezi sa emisijama gasova sa
efektom staklene bašte kako bi se dobila ekološka dozvola koja uključuje
gasove sa efektom staklene bašte; zahtevi postavljeni u ekološloj dozvoli za
ove emisije; zahtevi za monitoring, izveštaje o verifikaciji emisija i
akreditaciju verifikatora.

Ovi zahtevi proizilaze iz Direktive 2003/87/EC, kojom se uspostavlja šema trgovine
dozvolama za emisije gasova sa efektom staklene bašte. Spisak gasova staklene
bašte koji su obuhvaćeni ovim predlogom zakona, lista aktivnosti i gasova staklene
bašte koji podležu monitoringu, izveštavanju i verifikaciji u svrhu učešća
(potencijalno u budućnosti) u trgovini dati su u posebnim prilozima.

– Drugi deo odnosi se na emisije iz sektora saobraćaja: međunarodno
vazduhoplovstvo, međunarodna plovidba i drumski saobraćaj. Lista
međunarodnih vazduhoplovnih aktivnosti koje su izuzete od zahteva ovog
odeljka data je u posebnom aneksu. Ovaj odeljak otvara pravnu osnovu za
pojedine odluke Saveta ministara kojima se usklađuje sa acquis.

– Treći deo, u dva odvojena člana, bavi se emisijama iz sektora energetike i
građevinarstva. Ovde nisu utvrđeni posebni zahtevi, već se jednostavno
poziva na relevantne akte u ovoj oblasti. Svrha ovog zakona je da pruži
potpunu sliku svih ekonomskih subjekata koji svojim emisijama doprinose
klimatskim promenama, ali imaju i veliki potencijal da im se prilagode.

– U četvrtom odeljku, tri odvojena člana bave se zahtevima vezanim za
pojedine proizvode kao što su: goriva i obnovljivi izvori energije, uključujući
biogorivo, gde je uspostavljen pravni osnov za odluku Saveta ministara;
supstance koje utiču na ozonski omotač, koje se pominju samo zbog
potencijalnog efekta staklene bašte, ali njima će se detaljno baviti posebna
pravna regulativa; fluorovani gasovi, što pruža pravnu osnovu za neke
odluke Saveta ministara koje će obezbediti usklađivanje sa propisima EU u
ovoj oblasti.

– U petom delu, dva odvojena člana bave se šumarstvom i poljoprivredom,
kao apsorberima gasova sa efektom staklene bašte i geološkim skladištima
CO 2 , što stvara pravnu osnovu za odluku Saveta ministara kojom se
obezbeđuje usklađivanje sa regulativom i acquis.

Izvor: monitor.al

error: Content is protected !!