BiH: Godišnji izveštaj o implementaciji 2015/2016

, Vesti

Kada je u pitanju sektor električne energije, nijedna od instanci nije harmonizovala pravni okvir sa Trećim energetskim paketom.

 

Ovo je predmet prekršajnog postupka koji je pokrenut pred Savetom ministara. Odgovarajući pravni okvir na državnom nivou je u pripremi, ali nije usvojen.
Pravni okvir na nivou države ne zahteva razdvajanje operatora prenosnog sistema u skladu sa Trećim energetskim paketom. NOS BiH i Elektroprenos su funkcionalno razdvojeni od aktivnosti proizvodnje i snabdevanja, ali ne u skladu sa modelima predviđenim direktivom 2009/72/EC. Sertifikacija nije predviđena. Operatori distributivnog sistema entiteta još nisu razdvojeni.
Pristup treće strane predviđen je zakonom, ali na državnom nivou nisu transponovane odredbe vezane za odbijanje pristupa prenosu i postupak žalbe.
Svi potrošači teoretski imaju pravo da izaberu snabdevača. Regulatorne agencije entiteta su usvojile Pravilnike o snabdevanju električnom energijom i Procedure za promenu snabdevača.
Tržište elektirčne energije je zatvoreno. Pravni okvir ne podržava uspostavljanje tržišne strukture i pristup berzi energije.

Nova tržišna pravila koja se primenjuju od 1. jaunara ne pružaju podršku organizovanim tržišnim platformama. Trgovina na veliko i dalje se odvija isključivo na osnovu bilateralnih ugovora.
U 2016. prekinuta je praksa regulacije maloprodajnih cena, osim za domaćinstva i male kupce, ali kupci se i dalje snabdevaju pod okriljem obaveze obezbeđivanja univerzalnog snabdevanja, odnosno rezervnog snabdevanja, po netržišnim cenama.
Potrebno je transponovati odredbe o zaštiti ugroženih potrošača.
U sektoru gasa, Bosna i Hercegovina se nije uskladila sa zahtevima Trećeg paketa za razdvajanje i sertifikaciju. Većina preduzeća u ovom sektoru nije se uskladila ni sa Drugim paketom.
U oba entiteta aktivnosti distribucije obavljaju iste kompanije koje se bave snabdevanjem i trgovinom gasom.
Takođe, nije izvršeno usklađivanje sa odredbama o pristupu treće strane.
Bosna i Hercegovina ozbiljno krši Ugovor o energetskoj zajednici s obzirom da su od 1. januara 2015. svi kupci trebali biti kvalifikovani bez obzira na njihov status.
Nije postignuto usklađivanje sa acquis kada su u pitanju pravila balansiranja.
Bosna i Hercegovina se nije uskladila sa direktivom 2004/67/EC.
Nisu transponovane odredbe povezane sa sa zaštitiom kupaca i ugroženih potrošača.
Državna regulatorna komisija za električnu energiju FERK je jedina regulatorna agencija koja nije uspostavljena u skladu sa zahtevima direktiva 2009/72/EC i 2009/73/EC za osnivanje jedinstvenog regulatornog organa za električnu energiju i gas. DERK je zadužena samo za prenos električne energije na državnom nivou i nema nikakvu nadležnost u sektoru gasa, što je predmet prekršajnog postupka. Odluke FERK-a se donose jednoglasno, što treba pomeniti u korist usvajanje odluka većinom glasova.
U sektoru nafte nije usvojen Zakon o obaveznim zalihama nafte i naftnih derivata na državnom nivou i ne sprovode se aktivnosti na ispunjavanju obaveza iz direktive 2009/119/EC. Oba entiteta su usvojila zakone koji nisu u skladu sa direktivom.
Sekretarijat ocenjuje da je transponovanje ove direktive najveći prioritet.
Obaveza Bosne i Hercegovine u sektoru obnovljivih izvora energije je postizanje udela od 40% u ukupnoj finalnoj potrošnji 2020. Prema podacima EUROSTAT-a za 2014. postignut je udeo obnovljivih izvora od 42,3% što znači da je već ostvaren cilj za 2020.
Nacionalni akcioni plan za obnovljive izvore usvojen je u martu 2016. čime su usvojeni zahtevi direktive 2009/28/EC.
Šeme podrške za obnovljive izvore usvojene su na nivou oba entiteta.
Kada je u pitanju zaštita životne sredine, ne postoji regulativa o proceni uticaja na životnu sredinu na državnom nivou. U Federaciji, direktiva o proceni uticaja na životnu sredinu transponovana je putem Zakona o zaštiti životne sredine. U Republici Srpskoj, procene uticaja na životnu sredinu reguliše Zakon o zaštiti životne sredine.
Nepravilno transponovanje i implementacija direktive o sadržaju sumpora u gorivu, predmet je prekršajnog postupka. Odstupanje se odnosi na maksimalan dozvoljeni sadržaj sumpora.
Nacionalni plan za smanjenje emisija podnet je Sekretarijatu u 2015. Procena plana je u toku.
U Federaciji, granične vrednosti emisija u skladu sa direktivom o velikim postrojenjima za sagorevanje, transponovane su putem Pravilnika o graničnim vrednostima emisija iz postrojenja za sagorevanje, a u Republici Srpskoj putem Pravilnika o merama za sprečavanje i smanjenje zagađenja vazduha. Granične vrednosti direktive o industrijskim emisijama nisu transponovane.

error: Content is protected !!