BiH: Potpisan ugovor o koncesiji za izgradnju male hidroelektane „Vareš“ na rijeci Stavnji, općina Vareš

, Investitori

Ministar Himzo Smajić je danas, 02.06.2015. godine, potpisao ugovor o koncesiji za izgradnju male hidroelektrane „Vareš“ na rijeci Stavnji, općina Vareš, sa odabranim koncesionarom, „EKO-ENERGY“ d.o.o. Tešanj. Ugovor je potpisan na osnovu Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli predmetne koncesije i nakon što je Koncesionar pribavio sve potrebne saglasnosti i odobrenje za građenje, te uplatio jednokratnu koncesionu naknadu u iznosu od 80.000,00 KM.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 3,9 mil KM, a po osnovu proizvodnje električne energije očekuje se prihod od kontinuirane koncesione naknade u iznosu od oko 100.000,00 KM godišnje, što za općinu Vareš u narednih 30 godina, na koji period je dodijeljena predmetna koncesija, predstavlja značajan prihod, budući da se sredstva od koncesija raspodjeljuju u omjeru 70:30 Općini i Kantonu.

Bitno je napomenuti da je lokalna zajednica putem Općinskog Vijeća općine Vareš dala svoju saglasnost za realizaciju projekta izgradnje malih hidroelektrana na rijeci Stavnji, zatim da su vodnim aktima propisani uslovi u pogledu ekološki prihvatljivog protoka, koji za svo vrijeme korištenja objekta mora biti zadovoljen, a okolinskom dozvolom i odobrenjem za građenje utvrđeni su i ostali bitni uslovi u pogledu okolišnih i drugih zahtjeva.

Direktor firme „EKO-ENERGY“ d.o.o. Tešanj, gospodin Zahir Školjić, iskazao je zahvalnost Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i lokalnoj zajednici općine Vareš na dosadašnjoj veoma dobroj saradnji, te istakao spremenost da u narednih 15 dana započne izgradnju objekta kako bi isti u što je moguće kraćem roku bio stavljen u funkciju.

Izvor; Vlada Federacije BiH

error: Content is protected !!