BiH: Upitna zakonitost izgradnje kamenoloma na području Općine Posušje

, NVO

Prema infomacijama koje je dobilo Udruženje “Aarhus centar u BiH” od stanovnika Općine Posušje, kompanija Lager d.o.o. planira izgraditi kamenolom na tom području, te su radovi već u toku iako još uvijek nisu prikupljene dozvole za eksploataciju, a sudeći prema dostupnim informacijama sa terena, preostale dozvole su izdate na nezakonit način. Pomenuta kompanija je potpisala Ugovor o koncesiji  za istraživanje i eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena na lokalitetu “Osoje” u Općini Posušje sa Vladom Županije Zapadnohercegovačke na period od 30 godina, međutim prema tvrdnjama stanovnika naselja u blizini, javnost je u potpunosti bila isključena tokom postupka izdavanja koncesije, čime je onemogućeno učešće javnosti u najranijoj fazi donošenja odluka. Nadalje, tvrtka Lager d.o.o. je predala zahtjev Federalnom ministarstvu okoliša i turizma za izdavanje okolišne dozvole za kamenolom. Budući da je dana 23.09.2014. godine, bio omogućen javni uvid u zahtjev na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma (FMOIT), sa rokom od 15 dana za dostavljanje primjedbi i sugestija na zahtjev od dana objavljivanja,neformalna grupa građana sa pomenutog lokaliteta je poslala preporučen dopis FMOIT-u 07.10.2014. godine. U dopisu se navodi slijedeće:

“U zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole tvrtke Lager d.o.o. se navodi kako u blizini planiranog kamenoloma nema kuća, tj. da je udaljenost od kuća minimalno 1 km. U stvarnosti udaljenost kamenoloma od prvih kuća je oko 350 m do zaseoka Bradarići, oko 400 m do zaseoka Mitri, oko 450 m do zaseoka Tolići i oko 600 m do zaseoka Bošnjaci. Svi zaoseoci su na približno 50 m nižoj nadmorskoj visini od kamenoloma. Uz sami kamenolom su smještene i dvije vikendice, jedna na udaljenosti 100m, a druga 250m. Također, iako se u zahtjevu pomenute tvrtke navodi kako u blizini planiranog kamenoloma nema nikakvih poljoprivrednih zemljišta, u stvarnosti su oranice koje se obrađuju u neposrednoj blizini kamenoloma. Put koji koristi tvrtka “Lager”  d.o.o. do planiranog kamenoloma je makadamski lokalni put kroz naseljeno mjesto Osoje kojim ne bi trebali prometovati teška mehanizacija i kamioni. Također, tvrtka “Lager” d.o.o je već i bez okolišne dozvole izvadila velike količine kamena koji se nalaze pored lokacije kamenoloma sa druge strane makadamske ceste. Time je uništeno i devastirano još minimalno 2 hektara zemljišta kojeg tvrtka “Lager” nije dobila pod koncesiju – to znači da je kamenolom u samom početku proširen za 3, 9 na 5, 9 hektara.  Izvađeni kamen se još uvijek nalazi na toj lokaciji pored planiranog kamenoloma jer je lokalno stanovništvo u martu 2014. godine pozvalo inspektore koji su obustavili sve radove zbog neposjedovanja okolišne dozvole za kamenolom. Oko 90 % lokalnog stanovništva u MZ Osoje se energično bori protiv izgradnje kamenoloma na navedenoj lokaciji jer će se sa izdavanjem dozvole proizvesti štetne posljedice nesagledivih razmjera za lokalno stanovništvo i doći će do grubog kršenja zagarantiranih temeljnih ljudskih prava: pravo na imovinu, pravo na mirno uživanje imovine, pravo na slobodan pristup imovini, pravo na slobodu kretanja, pravo na mirni suživot u zajednici.”

Međutim, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je kompaniji Lager izdalo okolišnu dozvolu 03.10.2014, što zapravo znači da je izdata 5 dana prije nego što je istekao rok za davanje primjedbi na zahtjev tako da dopis mještana od 07.10.2014. uopće nije ni razmatran. Još jednom organi javne vlasti nisu omogućili građanima učešće u postupku izdavanja dozvola što imaju za obavezu kako u skladu sa domaćim tako i međunarodnim dokumentima. Protiv ovakvog grubog kršenja zakona i osnovnih demokratskih prava građana, mještani su se odlučili zahtijevati zadovoljenje svojih zakonom propisanih prava podnošenjem tužbe pred nadležnim kantonalnim sudom.

Izvor; Udruženje AARHUS

error: Content is protected !!