Crna Gora: Ekološko društvo “Breznica” traži od Vlade odgovor zbog čega se ne vrši rekultivacija deponija Gradac i Maljevac

, NVO

Svjet­ska ban­ka za ob­no­vu i raz­voj odo­bri­la je Cr­noj Go­ri kre­dit od pe­de­set mi­li­o­na eura, od če­ga je de­set mi­li­o­na pla­ni­ra­no za sa­na­ci­ju de­po­ni­je pe­pe­la i šlja­ke Ma­lje­vac i ja­lo­vi­šte ru­de Gra­dac. Po­slo­vi na ovim pro­jek­ti­ma se još uvi­jek ne iz­vo­de. Uzi­ma­nju ovog kre­di­ta pret­ho­di­la su obe­ća­nja ta­da­šnjeg mi­ni­stra tu­ri­zma i odr­ži­vog raz­vo­ja Pre­dra­ga Ne­ne­zi­ća, ko­ji je re­kao da je pro­je­kat za re­kul­ti­va­ci­ju i sa­ni­ra­nje de­po­ni­je Gra­dac spre­man i da će ra­do­vi po­če­ti u pro­lje­će 2009. go­di­ne. Od mi­ni­stro­vog obe­ća­nja pro­šlo je se­dam go­di­na, a ra­do­vi još uvjek ni­je­su po­če­li ni u Gra­cu ni na Ma­ljev­cu. Iz­vr­šni di­rek­tor NVO „Bre­zni­ca“ Mi­lo­rad Mi­tro­vić ka­že da mu ni­je ja­sno šta se de­si­lo sa nov­cem ko­ji je uzet od Svjet­ske ban­ke, od­no­sno ni­je mu ja­sno zbog če­ga Vla­da Cr­ne Go­re i po­sli­je broj­nih pro­ziv­ki ću­ti i ni­šta ne pred­u­zi­ma ka­ko bi san­ci­ja de­po­ni­ja ko­nač­no po­če­la.
-U slu­ča­ju de­po­ni­ja u Gra­cu i Ma­lje­va­cu dr­ža­va ni­je tre­ba­la ni da se za­du­žu­je, već je sa­na­ci­ju tre­ba­lo da ura­di po­slo­vod­stvo ne­ka­da­šnjeg Rud­ni­ka olo­va i cin­ka „Šu­plja sti­je­na“ i sa­da­šnja Elek­tro­pri­vre­da, jer su oni svo­jim ra­dom uči­ni­li da do­đe do de­va­sta­ci­je pro­sto­ra i na­stan­ka de­po­ni­ja. Rud­nik olo­va i cin­ka je za­tvo­ren a Elek­tro­pri­vre­da se po­na­ša kao dr­ža­va u dr­ža­vi, pa je te­ret sa­na­ci­je de­po­ni­ja pao na dr­ža­vu- po­ja­šnja­va Mi­tro­vić.On je po­zvao dr­žav­nu vlast da ka­že gdje su pa­re od kre­di­ta, od­no­sno da li su po­tro­še­ne za ne­ku dru­gu na­mje­nu.
On ka­že da se Vla­da Cr­ne Go­re jav­no po­hva­li­la da će de­set mi­li­o­na eura bi­ti po­tro­še­no za sa­na­ci­ju de­po­ni­ja, da su pred­stav­ni­ci plje­valj­ske lo­kal­ne upra­ve u sa­bi­ra­nju in­ve­sti­ci­ja, već ne­ko­li­ko go­di­na na­ja­vlji­va­li po­me­nu­te iz­no­se ali da se na te­re­nu ni­šta ne ra­di. Mi­tro­vić ka­že da je Vla­da ta ko­ja tre­ba da ka­že ho­će li se ili ne ovaj no­vac tro­ši­ti za ovu na­mje­nu, od­no­sno da li je već po­tro­šen.
– Po­šte­no bi bi­lo re­ći, ako je no­vac po­tro­šen na ne­ke dru­ge pro­jek­te, nov­ca za sa­na­ci­ju de­po­ni­je u Grad­cu ne­ma, kao što ga ne­ma ni za de­po­ni­ju Ma­lje­vac. Po­kre­nu­ti od­go­vor­nost, uko­li­ko se od­go­vor­ni smi­ju pro­zva­ti i po­zva­ti na od­go­vor­nost. Sve to tre­ba ura­di­ti što pri­je ne­go da se gra­đa­ni za­ma­ja­va­ju pri­ča­ma o ve­li­kim in­ve­sti­ci­ja­ma – ka­zao je Mi­tro­vić.
On se osvr­nuo i na po­gub­nost po­sta­ja­nja ovih de­po­ni­ja, ka­zav­ši da mu ni­je ja­sno ka­ko ni­ko ni­šta ne že­li da pre­du­zme, a do­bro se zna da de­po­ni­ja u Grad­cu tru­je Će­ho­ti­nu, sa pra­ši­nom tru­je či­ta­vu oko­li­nu, a pri­tom i sam obje­kat ne­ka­da­šnjeg flo­ta­ci­o­nog si­ste­ma je opa­snost za gra­đa­ne. Mi­tro­vić na­vo­di da iz „Bre­zni­ce“ go­to­vo dvi­je de­ce­ni­je pri­ča­ju o ovom pro­ble­mu i da bi „do­sa­da mi­ni­stri da su glu­vi i bez oči­ju mo­gli do­zna­ti da je de­po­ni­ja u Grad­cu štet­na”.
-Mi­slim da je Vla­da u slu­ča­ju re­kon­struk­ci­je ovih de­po­ni­ja ob­ma­nu­la pred­stav­ni­ke Evrop­ske uni­je. Da­to je obe­ća­nje da će se de­po­ni­je sa­ni­ra­ti i re­kul­ti­vi­sa­ti, a ustva­ri ni­šta se ni­je ura­di­lo. Pri­ča pred­stav­ni­ka eko­lo­ških udru­že­nja se pre­ću­ti kao da se ni­šta ne de­ša­va, a no­vac se uzi­ma za sa­ni­ra­nje eko­lo­ških cr­nih ta­ča­ka, a po­tom se tro­ši na dru­ge pro­jek­te – za­klju­čio je Mi­tro­vić.B. Je.

izvor: dan.co.me

error: Content is protected !!