Crna Gora: Sumnjiva gradnja elektrana na pritoci Lima

, NVO

Cio po­stu­pak u ve­zi sa grad­njom dvi­je mi­ni-hi­dro­e­lek­tra­ne na ri­je­ci Lju­ti­ni, u bli­zi­ni mje­sta Sa­stav­ci, iz­me­đu Plje­va­lja i Pri­bo­ja, bio je ta­jan i pot­pu­no ne­do­stu­pan jav­no­sti i za­in­te­re­so­va­nim stra­na­ma, ka­za­li su iz Ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je Bre­zni­ca.
– Ni­ko ni­je bio oba­vi­je­šten o odr­ža­va­nju bi­lo ka­kvih jav­nih ras­pra­va u ko­je bi bi­li uklju­če­ni gra­đa­ni ovog pod­ruč­ja, struč­na i la­ič­ka jav­nost ko­ja bi even­tu­al­no da­la pri­mjed­be na pro­stor­ni plan, DUP i GUP, stu­di­ju pro­cje­ne uti­ca­ja pla­ni­ra­nih pro­je­ka­ta na ži­vot­nu sre­di­nu, kao i na iz­da­te dru­ge stu­di­je, do­zvo­le, sa­gla­sno­sti i osta­le do­ku­men­te – na­ve­li su u sa­op­šte­nju.
U pi­ta­nju su mHE Šlji­vo­vi­ca i Ra­da­no­vi­ći, a, ka­ko su ka­za­li iz Bre­zni­ce, Sr­bi­ja je i ovog pu­ta iz­bje­gla da oba­vi­je­sti Vla­du Cr­ne Go­re o na­mje­ra­ma grad­nje, kao što je to ura­di­la kod grad­nje hi­dro­e­lek­tra­na na Li­mu kod Bro­da­re­va, či­me je, ka­ko su is­ta­kli, po­no­vo pre­kr­ši­la i po­no­vo ig­no­ri­sa­la pri­mje­nu pro­pi­sa me­đu­na­rod­ne kon­ven­ci­je.
– Mi­ni HE Šlji­vo­vi­ca i Ra­da­no­vi­ći bi se na­la­zi­le na li­je­voj pri­to­ci ri­je­ke Lim, ko­ji je me­đu­na­rod­ni vo­do­tok i po­sto­ji oba­ve­za Sr­bi­je da oba­vi­je­sti su­sjed­nu dr­ža­vu o pla­no­vi­ma grad­nje obje­ka­ta ko­ji se na­la­ze u bli­zi­ni te­ri­to­ri­ja, po­go­to­vo u bli­zi­ni dr­žav­ne gra­ni­ce. Ta me­đu­na­rod­na oba­ve­za ni­je po­što­va­na – ka­za­li su iz Bre­zni­ce, či­ji je pred­sjed­nik Mi­lo­rad Mi­tro­vić.
NVO Bre­zni­ca zbog to­ga tra­ži da Vla­da CG za­tra­ži svu do­ku­men­ta­ci­ju u ve­zi sa pla­no­vi­ma grad­nje dvi­je mHE, a od spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Sr­bi­je zah­ti­je­va da na­lo­ži is­tra­žne rad­nje u ve­zi sa po­stup­kom iz­da­va­nja sa­gla­sno­sti i do­zvo­la za grad­nju od re­sor­nih mi­ni­star­sta­va.

Ku­po­vi­na ze­mlji­šta se, ka­ko su ka­za­li, od­vi­ja­la u če­ti­ri oka, iz­me­đu vla­sni­ka i za­stup­ni­ka kup­ca, fir­me Hi­dro 1.
– Is­pla­ta se vr­ši­la is­klju­či­vo u „ke­šu”, ta­ko da ni­ko, pa ni vla­sni­ci ze­mlji­šta ne zna­ju od ko­ga su do­bi­li no­vac za ze­mlju ko­ju su pro­da­li. U ku­po­pro­daj­nim ugo­vo­ri­ma ko­ji su sklo­plje­ni iz­me­đu vla­sni­ka ze­mlji­šta i ta­jan­stve­nog kup­ca, umje­sto stvar­ne ci­je­ne na­vo­đe­ni su da­le­ko ma­nji nov­ča­ni iz­no­si zbog uma­nje­nja pla­ća­nja po­re­za dr­ža­vi. Ti­me su Sr­bi­ja i op­šti­na Pri­boj, od­no­sno nje­ni gra­đa­ni, ošte­će­ni za zna­čaj­na nov­ča­na sred­stva – ka­za­li su iz Bre­zni­ce.
Pre­ma nji­ho­vim na­vo­di­ma, kra­jem 2008. go­di­ne, bez zna­nja gra­đa­na Pri­bo­ja, ta­da­šnji pred­sjed­nik La­zar Rvo­vić sklo­pio je taj­ni spo­ra­zum o sa­rad­nji sa fir­mom Hi­dro 1 iz No­vog Sa­da. Na adre­si te fir­me, ka­ko su ka­za­li, ne po­sto­je slu­žbe­ne pro­sto­ri­je, a pred­sta­vlja ga Ire­na Vu­ki­će­vić, ne­ka­da­šnji slu­žbe­nik Ener­go­pro­jek­ta iz Be­o­gra­da.
– Op­šti­na Pri­boj je po­čet­kom 2009. go­di­ne, bes­plat­no i bez bi­lo ka­kve na­dok­na­de, ustu­pi­la svo­je pro­sto­ri­je ovoj or­ga­ni­zo­va­noj kri­mi­nal­noj gru­pi, što na­vo­di na sum­nju da se ra­di o ko­rup­ci­o­na­škim po­slo­vi­ma iz­me­đu slu­žbe­ni­ka op­šti­ne Pri­boj, nji­ho­vih po­li­tič­kih li­de­ra iz Be­o­gra­da i taj­ku­na ko­ji se kri­ju iza fir­me ko­ja pla­ni­ra grad­nju mHE – za­klju­či­li su iz Bre­zni­ce.D.M.
Ne­po­zna­ti vla­sni­ci

Iz Bre­zni­ce na­vo­de da se ne zna ko sto­ji iza fir­me Hi­dro 1 i ko su stvar­ni vla­sni­ci ko­ji ima­ju na­mje­ru da po­to­pe na­še ri­je­ke na šte­tu svih gra­đa­na.
– Že­le stvo­ri­ti uslo­ve za sti­ca­nje enorm­ne nov­ča­ne do­bi­ti pre­ko le­đa gra­đa­na uni­šta­va­njem pri­rod­nih bo­gat­sta­va na ši­rem pod­ruč­ju – ka­za­li su iz Bre­zni­ce.

izvor: dan.co.me

error: Content is protected !!