Crna Gora: Usvojen Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka površinskih voda

, NVO

Kao rezultat višegodišnjeg rada Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, NVO Green Home i Svjetske organizacije za zaštitu prirode (WWF) protekle sedmice je usvojen Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka površinskih voda (Sl.list RCG 2/2016 od 14.01.2016. god.)
Ekološki prihvatljivi protok (EPP) predstavlja onu količinu vode koja se mora naći u rijekama u toku različitih vremenskih sezona, kako bi se osigurali uslovi za opstanak biljnog i životinjskog svijeta nizvodno od hidroelektrane, brane ili drugog zahvata na vodi.
„Koncept ekološki prihvatljivog protoka je koncept pravedne raspodjele vode između ljudskih potreba i potreba ekosistema, koji pravilno implementiran sprečava degradaciju riječnog biodiverziteta. Pri tom ne smijemo zaboraviti da je ekološki prihvatljivi protok samo jedan od vodoprivrednih minimuma koji trebaju biti osigurani, pored vode za piće, navodnjavanje, tehnicke upotrebe i sl. zbog čega predstavlja važan faktor integralnog upravljanja riječnim slivom” – rekla je Nataša Kovačević, izvršna direktorica iz NVO Green Home.
Kako bi se pripremila osnova za Pravilnik, u septembru 2012. NVO Green Home i WWF su angažovali stručnjake iz oblasti hidrologije, biologije i hemije, koji su testirali različite uporedne metode određivanja ovog ekološkog režima tečenja voda na dva pilot vodna tijela (rijeka Cijevna i Rijeka Crnojevića) a zatim razvili najprikladniju metodu za procjenu ekološki prihvatljivog protoka za rijeke Crne Gore koja je nazvana MM metoda. Na osnovu predstavljenih rezultata multidisciplinarnih istraživanja, tim stručnjaka je razvio opštu proceduru i metodologiju za određivanje EPP-a, koje su naknadno pretočene u prijedlog podzakonskog akta.
“Dosadašnja praksa određivanja EPP-a je bila definisana kategorijom „biološki minimum“ koja je podrazumijevala ispuštanje 10% ukupne količine vode od minimalnog srednjeg mjesečnog protoka, nizvodno od vodozahvata. Riječ je o tradicionalnoj metodi koja ne uzima u obzir sezonske varijacije protoka, ne vodi računa o stvarnim potrebama nizvodnih biocenoza, konstantan protok ispuštanja iz akumulacije ne odgovara dinamici potreba ribljih vrsta – rekla je Petra Remeta, rukovoditelj programa za slatkovodne ekosisteme u WWF Adria.
“Metodologija iz usvojenog Pravilnika je prilagođena je uslovima crnogorskih rijeka i pored jednostavne hidrološke metode, za uslove osjetljivih ili rijeka od izuzetnog biodiverzitetskog značaja, protok se utvrđuje dodatne analize korištenjem bioloških i ekoloških kriterijuma. Hidrološki režim tečenja je u uskoj vezi sa ciljevima dostizanja dobrog ekološkog statusa vodnog tijela, što je slobodno možemo reći prvi imperativ Okvirne direktive o vodama. Imajući ovo u vidu, nesumnjivo je da je Crnoj Gori, kako zbog sopstvenih potreba kao ekološke države tako i potreba koje ona ima kao zemlja u tranziciji, predstojala obaveza, adekvatnijeg i preciznijeg uređenja predmetog pitanja kroz uvažavanje najviših standarda u ovoj oblasti“.

izvor: greenhome.co.me

error: Content is protected !!