EBRD povezuje makedonsko i albansko tržište energije sa EU

, Investitori

EBRD jača regionalnu intergaciju eneregtskih tržišta na zapadnom Balkanu. Banka će obezbediti kredit u iznosu do 37 miliona evra za izgradnju prve električne interkonekcije između Makedonije i Albanije i poboljšanje mrežne efikasnosti u okviru MEPSO, makedonskog operatora prenosnog sistema.
Ovaj projekat deo je inicijative Evropske komisije za uspostavljanje elektroenergetskog transmisionog koridora istok-zapad, između Bugarske, Makedonije, Albanije, Crne Gore i Italije, uključujući podvodni kabl od Crne Gore do Italije. Komponente za poboljšanje mrežne efikasnost, koje će implementirati MEPSO, osiguraće efikasan prenos električne energije i upotrebu najbolje dostupne tehnologije.
Kredit će podržati izgradnju makedonskog dela planirane 400 kV prekogranične konekcije. Koristiće se za izgradnju prenosne infrastrukture od Bitolja do Albanske granice, sa podstanicom u Ohridu, i za implementaciju projekta mrežne efikasnosti.
Pored toga, MEPSO će koristiti novu platformu „e-nabavka“ kako bi se povećala efikasnosti i transparentnost procesa sklapanja ugovora sa izvođačima.
Projekat je dobio tehničku pomoć od WBIF (Investicioni fond za zapadni Balkan) za finansiranje studije izvodljivosti, procenu uticaja na životnu sredinu i pripremu glavnog projekta.
EU kofinansira novi projekat donacijom od 12 miliona evra, obezbeđenih iz predspristupnih fondova IPA 2015.
Luksemburg je obezbedio sredstva za tehničku pomoć MEPSO.
EBRD je počela da investira u makedonski energetski sektor 1993. Do sada je ugovoreno više od 90 projekata u zemlji, ukupne vrednosti preko 1,5 milijardi evra.

error: Content is protected !!