EU: Razvoj u implementaciji klimatskog i energetskog okvira EU 2030

, Vesti

Kao deo klimatskog i energetskog okvira EU 2030, dogovorenog u oktobru 2014. godine, koji između ostalog postavlja granične vrednosti za emisije gasova staklene bašte i naglašava značaj obnovljvih izvora, energetske efikasnosti i reforme sistema za trgovinu emisijama, Evropska komisija objavila je paket mera za ubrzanu tranziciju na nisko-karbonsku ekonomiju koji obuhvata sledeće zakonske predloge i saopštenja:
1. Predlog Komisije za regulisanje obaveza u pogledu smanjenja emisija GHG u periodu od 2021 – 2030. za sektore koji nisu obuhvaćeni EU sistemom za trgovinu emisijama
2. Predlog Komisije za regulisanje inkluzije emisija GHG u sektoru LULUCF – korišćenje zemljišta, promena namene korišćenja zemljišta i šumarstvo
3. Saopštenje Komisije o evropskoj Strategiji za nisko-emisionu mobilnost
4. Saopštenje Komisije o ubrzanju evropske tranzicije na nisko-karbonsku ekonomiju.
Paket za smanjenje emisija predstavlja obavezujuće ciljeve za smanjenje emisija staklene bašte za sektore koji nisu obuhvaćeni EU sistemom za trgovinu emisijama – transport, zgrade, poljoprivreda, upravljanje otpadom, korišćenje zemljišta i šumarstvo, kao i strategiju za nisko-emisionu mobilnost, koja podrazumeva razvoj mera za vozila sa niskim ili nultim emisijama i alternativna goriva sa niskim emisijama.
Effort Sharing regulativa efikasno nastavlja napore za smanje emisija u ne-ETS sektorima za period 2021- 2030.
U skladu sa predlogom, svakoj članici je dodeljen individualni cilj za smanjenje emisija GHG, u odnosu na nivo emisija države članice iz 2005. Raspon targeta je između 0% i 40%.
Emisije GHG u korišćenju zemljišta pokrivene su obavezema iz Kjota protokola, koje ističu 2020. Predložena regulativa konsoliduje važeća pravila koja će se primenjivati posle 2020. i način na koji će LULUCF sektor biti uključen u okvir 2030.
Strategija za nisko-emisionu mobilnost fokusirana je na tri oblasti: veća efikasnost transportnog sistema, alternativa sa niskim emisijama za prenos energije i vozila sa niskim i nultim emisijama.

error: Content is protected !!