FBiH: Novi atak na gornji tok Neretve

, NVO

U Kalinoviku je dana 23.06.2016. g. održana javna rasprava o Studiji uticaja na životnu sredinu projekta HES „Gornja Neretva“ koji je planiran da se realizira na toku Neretve uzvodno od Uloga.

Planirani sistem podrazumijeva sedam malih hidroelektrana od kojih neke itekako prevazilaze okvire „malih“ hidroelektrana, uglavnom zbog velikih pregradnih brana i pripadajućih akumulacionih jezera.

Raspravi je, pored predstavnika nadležnog Ministarstva RS-a, investitora i kreatora Studije prisustvovalo 30-ak mještana, ribolovaca, lovaca, kao i predstavnika NVO sektora.
S obzirom da je ovaj put vođena rasprava o četiri planirane elektrane koje se nalaze na području opštine Kalinovik, tako je i najviše komentara upućeno na račun tih elektrana.

Također je istaknuto da se ne smije zanemariti kumulativni uticaj svih planiranih elektrana, kako je to urađeno u Studiji.

Inače, većina pomenutih učesnika rasprave je u svojim istupima stručno i argumentovano kritikovalo projekat, odnosno Studiju uticaja, te su na taj način jasno pokazali da su protiv realizacije ovog kontraverznog projekta.

Komentari su se odnosili na više segmenata životne sredine koji u Studiji nisu adekvatno obrađeni. Za razliku od njih u Studiji je neopravdano obrađeno mnogo nepotrebnih stavki koji nisu od značaja za ovakve vrste projekata.

Ukazivano je i na negativan primjer gradilišta HE Ulog koje se nalazi neposredno ispod planiranog sistema, a koje je već tri godine napušteno zbog problema sa geološki nestabilnim tlom na koje investitor nailazi iz razloga nevršenja blagovremenih istražnih radova.

izvor: zeleni-neretva.ba