Opština Budva protiv vetroelektrane na Brajićima

, Vesti

Gradonačelnik Milo Božović je obavestio ministra Ervina Ibrahimovića da ne postoji pravni osnov za izradu Prostornog plana za prostor koncesionog područja…

Opština Budva se protivi gradnji vetroelektrane na Brajićima i Paštrovskoj gori – jasan stav lokalne uprave gradonačelnik Milo Božović dostavio je ministru kapitalnih investicija Ervinu Ibrahimoviću.

U dokumentu u koji su “Vijesti” imale uvid piše da ne postoji pravni osnov za izradu Prostornog plana za prostor koncesionog područja za izgradnju vetroelektrane na Brajićima.

Ibrahimović je od Božovića zatražio da mu se dostave podaci o svim lokacijama na kojima već postoji pokrivenost planskim dokumentom kojim je predviđena izgradnja solarne ili vetroelektrane, a u cilju, kako je naveo, regulisanja prostorno-planske dokumentacije na konkretnim lokalitetima.

Ibrahimović je nedavno odgovorio Mesnoj zajednici “Sveti Stefan”, navodeći da su u toku aktivnosti oko donošenja planskog dokumenta za projekat izgradnje vetroelektrane Brajići Paštrovska gora.

MZ “Sveti Stefan” i grupa građana “Ne vetroelektrani Brajići – Paštrovska gora” zatražili su od Vlade da pokrene inicijativu da se projekat vetroelektrane izmesti na drugu lokaciju, te upozorili da će “ čuvati kulturno i prirodno nasleđe svom snagom, do poslednje kapi znoja i svim raspoloživim sredstvima u granicama zakonskog i prirodnog prava”.

Božović je izričit da se Opština protivi gradnji vetroelekrana na Brajićima.

”Obaveštavamo vas da… za Opštinu Budva nije donesen nijedan loklani planski dokument, a kojim bi bila data mogućnost izgradnje solarne elektrane ili vetroelektrane. Sa druge strane, Prostonim planom područja posebne namene za obalno područje Crne Gore, kao potencijalna lokacija za izgradnju vetroelektrana navodi se lokacija u široj kontakt zoni područja ‘Žukovica’, bez prethodno urađene detaljne analize predmetnog lokaliteta. Imajući u vidu da je Vlada 3. marta 2022. donela odluku o izradi Prostnog plana za prostor koncesionog područja za izgradnju vetroelektrane na lokalitetu Brajići – opštine Budva i Bar, te da prethodno nije uvažen stav odnosno mišljenje Opštine Budva u kojima smo nebrojeno puta do sada ukazivali na štetne posljedice izgradnje vetroelektrane na teritoriji opštine Budva. Izneli smo odlučan stav da se izgradnja vetroelekrana na teritoriji opštine Budva mora razmotriti, te iste onemogućiti. Ovom prilikom želim da ukažem još jednom da donošenjem navedene odluke od strane Vlade su povređeni javni interesi, te da odluka sadrži formalno pravne nedostatke”, istakao je Božović u dopisu resornom ministru.

Božović je naglasio da je potrebno da Odluka o izradi Prostornog plana za prostor koncesionog područja, a čiji je sastavni deo Programski zadatak, sadrži jasno definisane granice lokaliteta na kojem se planira izgradnja vetroelektrane, odnosno katastarske parcele koje su u obuhvatu plana, kao i naziv planskog dokumenta višeg reda, a na osnovu kojeg se pristupa izradi.

”Članom 8 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je da planski dokumenti moraju biti međusobno usklađeni. Kako Prostorni plan Crne Gore i Prostorni plan područja posebne namjene za obalno područje ne sadrže smjernice odnosno urbanističke parametre za planiranje (Prostornim planom područja posebne namene za obalno područje kao potencijalna lokacija za izgradnju vetroelektrana navodi se lokacija u široj kontakt zoni područja ‘Žukovica’) krajnje je upitan pravni osnov za donošenje predmetne Odluke”.

Tokom 2019. spoveden je tenderski postupak za davanje u dugoročni zakup zemljišta u državnoj svojini radi izgradnje vetroelektrane na Brajićima, a ponudu je jedini dostavio Konzorcijum nemačke kompanije “WPD” AG iz Bremena i kompanije “Vjetroelektrane Budva” iz Podgorice. Nemačko-crnogorski konzorcijum je predvideo investicju od 101,3 miliona eura, vetroelektranu snage 100,8 MW, a za zakup 220.770 kvadrata državnog zemljišta cenu od 2,5 eura po kvadratu, godišnje…

Iz Mesne zajednice “Sveti Stefan” i grupe građana “Ne vetroelektrani Brajići – Paštrovska gora” ranije su upozorili da je Vlada još 2020. sklopila ugovor o zakupu zemljišta za izgradnju vetroelektrane, bez ikakvih konsultacija za lokalnom zajednicom koja je, kako tvrde, većinski (više od 90 odsto) protiv projekta.

Oni su u više narata ukazivali da će reaizacijom projekta biti uništena bogata kulturna i prirodna baština na Paštrovskoj gori i Brajićima.

”Još jednom molimo Vladu da ozbiljno uvaži sve ove gore navedene činjenice, a naročito stav nas građana koji živimo ovdje. U suprotnom, ukoliko se nastavi sa kršenjem Ustava, međunarodnih konvencija i naših osnovnih ljudskih prava, mi, građani, ćemo biti prinuđeni da se sami organizujemo u cilju zaštite”, pišu Vijesti.