Rumunija: Evropska komisija, državna pomoć od 60 miliona evra dodeljena EK Hunedoara je nezakonita

, Vesti

Evropska komisija je konstatovala da je Energetski kompleks Hunedoara primio nekompatibilnu državnu pomoć u iznosu od 60 miliona evra, putem četiri kredita koji su finansirani iz javnih fondova. Obaveza Rumunije je da sada povrati ovu nezakonitu pomoć i pripadajuće kamate.

Margaret Vestager, komesar za politiku u oblasti konkurencije, izjavila je: „Vlada može da podrži kompanije koje imaju finansijske teškoće, ako kompanija ima jasan plan restrukturiranja, doprinosi troškovima njenog restrukturiranja i ako je narušavanje konkurencije ograničeno. U slučaju Hunedoara ovi preduslovi nisu ispunjeni – otkrili smo da krediti iz javnih fondova koje je Rumunija dodelila EK Hunedoara daju ovoj kompaniji nepravednu ekonomsku prednost. To znači da je državna pomoć nezakonita. Sada, Rumunija mora da povrati nezakonitu pomoć od kompanije“.

Evropska Komisija je 21. aprila 2015. godine, u skladu sa pravilima EU o državnoj pomoći, odobrila privremenu pomoć od 37,7 miliona evra Energetskom kompleksu Hunedoara, proizvođaču električne i toplotne energije u vlasništvu države. Kompanija je u finansijskim teškoćama od 2013. godine. U skladu sa tom odlukom, Rumunija se obavezala da usvoji plan restrukturiranja, čiji cilj je osiguranje buduće održivosti EK Hunedoara, u slučaju da kompanija ne može da vrati pomoć u roku od šest meseci.

S obzirom da pomoć nije vraćena, niti je usvojen kredibilni plan restrukturiranja ili mere za gašenje kompanije, Komisija je u martu 2018. otvorila temeljnu istragu.

U toku istrage Komisija je ispitala usklađenost sa pravilima EU o državnoj pomoći pet kredita koji su finansirani ili podržani javnim sredstvima, odobrenim EK Hunedoara. Iznos kredita je zaključno sa 30. junom 2016. dostigao 73 miliona evra.

U skladu sa pravilima EU, državna intervencija u privredi ne predstavlja državnu pomoć ako se odobrava u uslovima koji bi bili prihvatljivi u sličnoj situaciji, kada privatni investitor posluje u tržišnim uslovima.

Komisija je zaključila da u ovom slučaju ni jednom privatnom operatoru u tržišnoj ekonomiji ne bi bio odobren, garantovan ili produžen bilo koji od pet kredita odobrenih EK Hunedoara, s obzirom na loše finansijske prilike u kompaniji od 2013. godine.

Komisija je takođe utvrdila da plan restrukturiranja, podnet u oktobru 2015. godine, i izmenjen u januaru 2016. godine, ne obezbeđuje dugoročnu održivnost EK Hunedoara bez nastavka državne pomoći i da, u svakom slučaju, kompanija nije realizovala ovaj plan.

Pored toga, zaključeno je da EK Hunedoara nije imala značajan doprinos troškovima restrukturiranja i da Rumunija nije predložila mere za ograničenje eventualnih poremećaja konkurencije kao posledica značajne državne podrške.

Komisija je zaključila da je četiri od pet kredita nespojivo sa pravilima EU o državnoj pomoći i da Rumunija mora da ih povrati. Peti zajam predstavlja pomoć dodeljenu pre stupanja Rumunije u EU i zbog toga vraćanje nije potrebno.

EK Hunedoara je proizvođač električne i toplotne energije, u vlasništvu države, koji upravlja sa dve termoelektrane (Deva i Parošeni) i četiri rudnika uglja koji su u stečaju. Kompanija ima dug od 547 miliona evra prema raznim državnim organima, uključujući pet kredita odobrenih u vidu državne pomoći, koji se bili predmet istrage Evropske Komisije, zaključene danas. Kompanija ima 6.500 zaposlenih, i zbog nagomilanih gubitaka 2013. godine ušla je u formalni postupak nesolventnosti, u skladu sa rumunskim zakonom, koji je suspendovan u januaru 2016. godine.

Prema Smernicama Evrospke Komisije iz 2014. godine o državnoj pomoći za restrukturiranje i spasavanje, kompanije mogu koristiti državnu pomoć ako ispunjavaju stroge uslove. Pomoć se može dodeliti na šest meseci („spasavanje“). Nakon ovog perioda, pomoć se mora otplatiti, ili uputiti obaveštenje Komisiji o planu restrukturiranja za koji se dodeljuje pomoć („pomoć za restrukturiranje“). Plan treba da obezbedi da kompanija uspostavi dugoročnu održivost bez državne podrške, da doprinosi troškovima restrukturiranja i da narušavanje konkurencije eliminiše merama kompenzacije.

Izvor: economica.net

error: Content is protected !!