Rumunija: Ministarstvo vodoprivrede će zabraniti izgradnju mini hidroelektrana koje uništavaju floru i faunu

, Vesti

Ministar vodoprivrede i šumarstva Ion Deneš saopštio je u sredu da će mini hidroelektrane moći da dobiju dozvolu za izgradnju samo u područjima u kojima neće ugrožavati floru i faunu.

Deneš je prizano da pojedine mini hidroelektrane koje su danas u funkciji uništavaju biljni i životinjski svet, ali da su one pod kontrolom drugih institucija, a ne Ministarstva vodoprivrede. On je doda da se pravo imovine mora poštovati, u skladu sa ustavom, s obzirom da su ove hidroelektrane u prošlosti dobile potrebna ovlašćenja, te u skladu sa tim one ne mogu biti srušene.

Izgradnja hidroelektrana biće dozvoljena ubuduće samo u precizno definisanim područjima u kojima biljni i životinjski svet neće biti ugrožen.

Ministar kaže da su pojedine vrste riba, poput pastrimki, nestale nizvodno od malih hidroelektrana, što neće biti prihvatljivo za nove projekata.

Deneš objašnjava da su planinska područja u najvećoj meri ugrožena radom hidroelektrana. U ovim krajevima postoje relativno niski protoci, a planinske reke predstavljaju stanište određenih ribljih vrsta na koje može uticati takva gradnja.

Ovim problemom bavi se radna grupa koju čine predstavnici nekoliko ministarstava. Radna grupa razmatra izmene zakonodavstva koje reguliše mini hidroelektrane.

Trenutno se u Rumuniji ne grade nove mini hidroelektrane. One koje su u funkciji, moraće da poštuju minimalne ekološke uslove koji će biti postavljeni zakonom.

Izvor: e-nergia.ro

error: Content is protected !!