Srbija: Sistemska analiza rizika poslovnog sistema u površinskoj eksploataciji

, Vesti

Sistem površinske eksploatacije predstavlja skup organizaciono struktuiranih i uređenih poslovnih procesa koji angažovanjem prirodnih, tehničko – tehnoloških, materijalnih i ljudskih resursa uz stalni uticaj eksternog okruženja, treba da obezbedi racionalno iskorišćenje ležišta i ekonomično i sigurno dobijanje mineralnih sirovina.

Ako se u sve ovo još ukljući i njegova dinamičnost, dobija se jasna slika kompleksnosti sistema površinske eksploatacije.
Uz povećanje njegove složenosti povećava se i njegova izloženost riziku zbog čega je u poslovnim sistemima sve više prisutna praksa upravljanja akcidentima. Upravljanje rizicima je proces menadzmenta poslovnog sistema kojim se obezbedjuje da sistem posluje bez rizika ili u granicama bezrizičnog stanja kroz koji se potvrdjuje poslovna opravdanost.
Stanje sistema površinske eksploatacije menja se shodno promenama uslova i načina egzistencije sistema tokom čega su izloženi uticaju mnogih spoljasnjih i unutrašnjih faktora. Takvi faktori mogu dovesti do neželjene promene stanja, a u konačnom ishodu do otkaza sistema.
Stanje opasnosti sistema je stanje u kom postoji verovatnoća nekontrolisanog ponašanja sistema. Ono je uvek potencijalno prisutno i uvek je posledica funkcionisanja sistema.
Stanje rizika sistema nastaje kada se u polju dejstva faktora opasnosti nadju nezaštićeni elementi sistema ili okruženja.
Rizici prema uzroku mogu biti biološki, hemijski, fizički, tehničko – tehnološki, a prema obimu specifični i generalni. Postoji još čitav niz podela prema dinamici razvoja, prema načinu donošenja odluka za preuzimanje rizika, prema mogućnostima upravljanja rizikom itd.
Obzirom da su pomenuti nivoi upravljanja poslovnim sistemom sadržani u svim fazama životnog ciklusa sistema i da se u svakoj od njih mogu javiti neuspesi i krizne situacije, to je upravljanje rizikom uključeno u ceo životni ciklus poslovnog sistema. Sve pomenuto ukazuje da je upravljanje rizikom jedan od osnovnih elemenata sveukupnog upravljanja kompleksnim i dinamičnim sistemom kakav je sistem površinske eksploatacije.

error: Content is protected !!