Srbija: TE Kostolac, Program monitoringa za praćenje emisija zagađujućih materija na prostoru i okolini

, Investitori

U skladu sa ovim programom vrše se merenja emisije štetnih i opasnih materija u vazduh, kvaliteta ambijentalnog vazduha, kvaliteta voda, zemljišta, radioaktivnosti i buke. -Merenja emisije štetnih i opasnih materija u vazduh iz emitera vrše se u toku godine u skladu sa sa Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh. Periodično ova merenja vrši akreditovana laboratorija, kontinualno PD „TE – KO Kostolac“, a po potrebi ovlašćena ustanova vrši i garancijska merenja, izjavila je Tijana Perić, rukovodilac Sektora za IMS. Do sada je urađena rekonstrukcija elektrofiltara na blokovima A1 i A2 u TE „Kostolac A“ i blokovima B1 i B2 u TE „Kostolac B. Garancija isporučioca opreme za masene koncentracije praškastih materija na izlazu iz elektrofiltra su ?50mg/Nm3, što je u skladu sa zahtevima regulative Evropske unije i Republike Srbije. Pojedinačnim merenjima emisije zagađujućih materija u vazduh, obavljenim u 2014. godini, potvrđeno je odstupanje masenih koncentracija praškastih materija na izlazu iz elektrofiltera u odnosu na garancije isporučilaca, na blokovima TE „Kostolac A“, na bloku A2. U narednom periodu će se ispitati svi parametri koji utiču na efikasnost rada elektrofiltera, kako bi se preduzele odgovarajuće mere u cilju poboljšanja efikasnosti rada elektrofiltera u TE „Kostolac A“.

Masene koncentracije SO2 u dimnom gasu su znatno iznad granične vrednosti propisane regulativom RS i EU. U cilju smanjenja emisije sumpornih oksida ispod 200 mg/Nm3u skladu sa odredbama regulative EU planirano je da se do kraja 2015. godine ugrade postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova.

Tokom 2013. godine u saradnji Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine i JP EPS sa Kancelarijom za evropske integracije započele su aktivnosti na pripremi zahteva za korišćenje finansijskih sredstava iz donacija IPA fonda 2014 – 2020, koja su neophodna za uvođenje meraza smanjenje emisija sumpornih oksida na bloku A2 u TE „Kostolac A“.

Praćenje kvaliteta vazduha u okolini PD „TE – KO Kostolac“ vrši se u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha i Uredbom o izmenama i dopunama uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha. Tokom 2014. godine merenje kvaliteta vazduha, u okolini kostolačke kompanije radio je Zavod za javno zdravlje Požarevac. Vršeno je merenje sadržaja ukupnih taložnih materija (UTM), sumpornih oksida (SO2), suspendovanih čestica (PM10), čađi i teških metala (Pb, Cd, Zn, As i Ni). Izmerene vrednosti SO2 u toku 2014. godine prekoračene su u mesecu junu na mernom mestu Stari Kostolac, a zatim u mesecu februaru, maju, junu i avgustu na mernom mestu Drmno. Merenjem vrednosti suspendovanih čestica – PM10 i teških metala izmerene vrednosti u 2014. godini nisu prelazile granične vrednosti, kaže Tijana Perić.

Merenje kvaliteta vode vrši se na oko 30 mernih mesta. Kontrolom su obuhvaćene otpadne vode, vode reke i podzemne vode u okolini deponije pepela i šljake. Kontrola kvaliteta otpadnih voda u PD „TE – KO Kostolac“ i njihov uticaj na vodoprijemnik i podzemne vode vrši se 12 puta godišnje za vodoprijemnik i 4 puta godišnje za podzemne, atmosferske i sanitarne vode. Rezultati merenja prikazuju se u Nacionalnom registru izvora zagađivanja Republike Srbije. U okviru realizacije IPA 2014. u toku je izrada tenderske dokumentacije neophodne za početak izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u TE Kostolac B.

PD „TE – KO Kostolac“ vrši praćenje emisije zagađujućih materija u zemljište u periodu od dve godine i to na širem području Privrednog društva koje obuhvata oko 450 km2 i prostire se u radijusu od oko 12 kilometara od grada Kostolca. U 2014. godini su vršena merenja u vegetativnom periodu. Rezultati merenja biće dostavljeni nakon drugog uzorkovanja, koje će raditi Institut za zemljište iz Beograda.

Lokalne samouprave – Gradske opštine Kostolac i Požarevac nisu izvršile akustičko zoniranje prostora u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini Zbog nepostojanja jasno ograničenih akustičkih zona ne mogu se precizno odrediti merna mesta, kao ni granične vrednosti na tim mernim mestima. To je razlog da se ne može dati ocena usaglašenosti sa zakonskim zahtevima za našu kompaniju, rekla je Tijana Perić.

error: Content is protected !!