Srbija: Zakonske procedure u vezi zaštite životne sredine kao rizik u procesuotvaranja novih rudnika

, Vesti

Na 11. Međunarodnoj konfereniji o površinskoj eksplataciji koja je održanana Zlatiboru u oktobru 2014. godine predstavljen je rad dr D. Jelisavac Erdeljan „Zakonske procedure u vezi zaštite životne sredine kao rizik u procesu otvaranjanovih rudnika“.
Posmatrajući procese koji se odvijaju do početka eksploatacijesirovina i dobijanja prvih količina rude, oni se mogu grubo podeliti na dve faze:fazu geoloških istraživanja i definisanja kvalitativnih, kvantitativnih i prostornihelemenata ležišta i fazu eksploatacije ležišta mineralnih sirovina.
U fazi istražnih radova ne može se sa sigurnošću potvrditi da će se naistraživanom prostoru ostvariti eksploatacija. Ipak u ovoj fazi investiraju seznačajna sredstva u istražne radove i izradu elaborata na osnovu kojeg se izdajepotvrda o utvrđenim bilansnim rezervama.
Sredstva uložena u fazi istraživanja bićepovraćena tek u fazi eksploatacije.
Zakonske obaveze vezane za zaštitu životnesredine u fazi istraživanja nisu ni komplikovane ni zahtevne, kako ekonomski ivremenski, tako ni proceduralno.
Na osnovu potvrde o rezervama i resursima kojom se prostorno,kvantitativno i kvalitativno definiše ležište, procedura se nastavlja u pravcuostvarenja prava na eksploataciju ležišta.
Dokumentacija koja se odnosi na zaštituživotne sredine rezultat je procedure sprovedene u cilju dobijanja saglasnosti na Studiju uticaja na prirodno okruženje rudnika. Kroz ovu proceduru predviđeno jeuključivanje zainteresovane javnosti u proces odlučivanja o načinu zaštite i unapređenje životne sredina u toku izvođenja radova na eksploataciji mineralnih
sirovina u njihovom okruženju.
To je momenat u procesu otvaranja rudnika kada sepo prvi put konsultuje zainteresovana javnost, ali do tog momenta uložena suznačajna sredstva koja mogu nepovratno biti izgubljena u slučaju negativnog stavajavnosti prema rudarskim aktivnostima u njihovom neposrednom životnomokruženju.
Upravo ove neizvesnosti čine zakonsku proceduru u vezi životnesredine jednim od najvećih rizika u procesu otvaranja rudnika.Iako bi trebalo da u momentu pokretanja proizvodnje na rudnicima, kada susve procedure uspešno završene, rizici budu prevaziđeni – nije tako. Činjeničnostanje nam daje drugačiju sliku – na pomolu je najveći rizik – rizik obustaveradova usled negodovanja javnosti. Nastavljajući dalje sa usklađivanjem zakonskeregulativa sa pravom EU na pomolu su i nove, dodatne procedure koje su vezaneza implementaciju projekta NATURE 2000.
Ovim projektom će biti uspostavljenamreža zaštićenih staništa povezanih koridorima komunikacije između tih staništa, auvodi se i nova procedura za projekte.
Da bi se problem procedura za zaštitu životne sredine podveo pod kategoriju„rizika“ potrebno je potpuno definisati sve uslove koji su potrebni da bi sepocedure sprovele do kraja, odnosno, da bi se u fazi istraživanja moglo tačno znatikoji su rizici sa kojima će se preduzeće suočiti u procesu sticanja prava naeksploataciju sirovina.
Preduzeće mora imati saznanje još u toku ulaganja uistraživanja da se na nekom prostoru ne mogu izvoditi radovi na eksploataciji iakosu dozvoljeni radovi na istraživanju mineralnih sirovina. Takođe investitor moraimati informaciju kakvo je raspoloženje zainteresovane javnosti u pogledurazvijanja radova na eksploataciji sirovina u njihovoj neposrednoj okolini.

error: Content is protected !!