Crna Gora: Montirana vjetroelektrana

, Vesti

U su­bo­tu je na Kr­no­vu mon­ti­ra­na pr­va vje­tre­nja­ča u okvi­ru ener­get­skog pro­jek­ta, pre­no­si por­tal Ono­gošt.
Pri­pre­mlje­ni su te­me­lji za pre­o­sta­lih 25 vje­tro­ge­ne­ra­to­ra, a ukup­na grad­nja ko­šta­će oko 120 mi­li­o­na eura.
Ge­ne­ra­tor vje­tre­nja­če na­la­zi se na vi­si­ni od 85 me­ta­ra i te­žak je 83,5 to­ne. Vje­tro­e­lek­tra­na će ima­tu in­sta­li­sa­nu sna­gu 72 me­ga­va­ta i go­di­šnju pro­iz­vod­nju od 200 do 230 gi­ga­vat sa­ti.
Pro­je­kat na Kr­no­vu re­a­li­zu­ju austrij­ska fir­ma Ivi­kom kon­sal­ting i fran­cu­ska kom­pa­ni­ja Akuo energy. Za­stup­nik za iz­grad­nju je no­vo­o­sno­va­na fir­ma Kr­no­vo Grin ener­dži.
Ugo­vor o za­ku­pu dr­žav­nog ze­mlji­šta na oko 20 go­di­na, sa mo­guć­no­šću pro­du­že­nja mak­si­mal­no do pet go­di­na, Cr­na Go­ra je za­klju­či­la 5. av­gu­sta 2010. go­di­ne. Za pr­vih 12 go­di­na ra­da, ka­ko se na­vo­di u ugo­vo­ru, ot­kup­na ci­je­na elek­trič­ne ener­gi­je pro­iz­ve­de­ne u vje­tro­e­lek­tra­ni je za­ga­ran­to­va­na i ne mo­že bi­ti ma­nja od 95,99 eura po me­ga­vat sa­tu.

izvor: dan.co.me

error: Content is protected !!