SEA

Strateška procena uticaja na životnu sredinu uvedena je u pravni sistem Republike Srbije donošenjem Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu u decembru 2004. godine («Službeni glasnik RS», broj 135/04). Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu usklađen je sa Direktivom 2001/42/EZ o proceni uticaja određenih planova i programa na životnu sredinu.

Strateška procena uticaja je postupak kojim se procenjuju uticaji predloženih strateških dokumenata (planovi, programi i politike) kojima se donose strateški važne odluke i vrše strateški važni izbori, na životnu sredinu uključujući i ekonomske i socijalne elemente. Ovim postupkom omogućeno je učešće javnosti i organa nadležnih za zaštitu životne sredine u konačnom odlučivanju o politici koju predlaže određeni sektor, o planu za određeno područje ili programu razvoja za određenu oblast. Strateška procena uticaja treba da obezbedi definisanje i procenu kumulativnih, sinergijskih, globalnih i drugih uticaja predložene politike, plana ili programa na životnu sredinu, kao i da pripremi mere za sprečavanje odnosno zaštitu od negativnih i uvećanje pozitivnih uticaja izabrane politike (ostvaruje se kroz osnove), planova i programa na životnu sredinu.

Zakonom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu propisane su sledeće faze u postupku izrade strateške procene:

1. Pripremna faza:

• Odlučivanje o izradi

• Izbor nosioca izrade izveštaja o strateškoj proceni

• Učešće zainteresovanih organa i organizacija

2. Postupak strateške procene u pripremi izveštaja kojima se prikazuje proces strateške procene

3. Odlučivanje:

• Učešće zainteresovanih organa i organizacija

• Učešće javnosti

• Izveštaj o rezultatima učešća zainteresovanih organa i organizacija i javnosti

• Ocena izveštaja o strateškoj proceni

• Saglasnost na izveštaj o strateškoj proceni

Lista projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu

Zastita zivotne sredine, svi propisi RS

error: Content is protected !!