Zdravlje stanovnika ne može da se procenjuje anketom

, Vesti

Autori teksta “Stanovnici oko kopa Drmno tvrdnje da su im životi ugroženi” baziraju na rezultatima ankete CEKOR-a i izjavama meštana koji su, inače, članovi te organizacije.

 

Smatramo da je u najmanju ruku neozbiljno na osnovu ankete procenjivati zdravstveno stanje stanovništva naselja Drmno i takve informacije objavljivati. Neophodno je izvršiti ozbiljna istraživanja, odnosno izvršiti sveobuhvatno dugoročno praćenje zdravstvenog stanja stanovništva, multidisciplinarnog pristupa po metodologiji koja se primenjuje u svetu. Za potrebe procene zdravstvenog stanja anketiranog stanovništva, odnosno za utvrđivanje uzročnika negativnog uticaja na zdravlje ljudi, neophodno je angažovati odgovarajuće nadležne organe i relevantne institucije, kao i obučene anketare i preduzeti odgovarajuće aktivnosti na utvrđivanju činjeničnog stanja u pogledu zdravlja i uticaja na zdravlje stanovništva naselja Drmno. Ovakve aktivnosti su izuzetno složene i zahtevaju dovoljno dug vremenski period u kojem bi se pratilo zdravlje stanovništva i utvrdile odgovarajuće uzročno posledične veze. Prema našim saznanjima, ovakvo istraživanje na teritoriji mesta Drmno nije sprovedeno, a JP EPS je spreman da podrži takav projekat u saradnji sa lokalnom samoupravom i organima državne uprave.

Iako se u tekstu navodi da više od godinu dana stanovnici Drmna traže raseljavanje, neophodno je i da javnost zna da je EPS je do sada ispunio sve zakonske obaveze oko eksproprijacije za potrebe kopa “Drmno”. Tehnologija otkopavanja i odlaganja na kopu “Drmno” sprovodi se u skladu sa važećim tehničkim projektima. Napominjemo da raseljavanje naselja Drmno nije postavljeno kao uslov ni u jednom od brojnih dokumenata, analiza i studija koji su urađeni za potrebe otvaranja površinskog kopa “Drmno”, kao i za ceo prostor Kostolačkog ugljenog basena.

Takođe, nakon što je nevladina organizacija CEKOR predala JP EPS peticiju o raseljavanju naselja Drmno, legitimni predstavnici građana u zvaničnom dopisu obavestili su da su potpisi zloupotrebljeni i ogradili su se od CEKOR-a, jer je peticija skupljana za drugu svrhu i namenu. Naknadno, u zvaničnom dopisu i legitimno izabrani predstavnici MZ Brodarac, Drmno, Bubušinac, Kličevac, Maljurevac i Rečica su takođe obavestili javnost da bilo kakvi zahtevi CEKOR-a u ime građana ovih mesnih zajednica nisu legitimni niti imaju njihovu podršku.

Kada je u pitanju zaštita životne sredine, bitno je istaći da proizvodnja električne energije u ukupnoj emisiji praškastih čestica koje utiču na nivo zagađenja vazduha u Srbiji, učestvuje sa samo 15 odsto. Ukupne količine praškastih čestica koje termoelektrane u drugim evropskim zemljama emituju su daleko veće nego u Srbiji. JP EPS je u potpunosti posvećen usaglašavanju rada svojih postrojenja sa odgovarajućim standardima zaštite životne sredine i u tom smislu poštuje sve propise. U prethodnom periodu investirano je preko 200 miliona evra sa ciljem smanjenja uticaja rada termoenergetskih postrojenja na životnu sredinu. Ukupna planirana sredstva za investicije u oblasti zaštite životne sredine za period 2015-2025. iznose oko milijardu evra. Najvažniji projekti usmereni su na smanjenje emisije zagađujućih materija u vazduh iz termoelektrana, što uključuje praškaste materije, sumporne okside i okside azota. Konkretno realizovani su sledeći projekti:

– smanjenje emisija praškastih materija: ugrađeni su elektro filteri na 13 termo blokova, a u toku je realizacija na još jednom bloku.

– smanjenje emisija azotnih oksida: denitrifikacija je urađena ili je u toku na četiri bloka, dok će se u narednom periodu realizovati na sva ostala četiri bloka snage veće od 300 MW.

– smanjenje emisija sumpornih oksida: započet u toku je završetak projekata u TE Kostolac B, dok je na ostalim blokovima snage preko 300 MW planirano u narednom periodu.

Izgradnja novog bloka TE Kostolac B3 je u skladu sa svim EU standardima zaštite životne sredine. Emisije zagađujućih materija u vazduh, kao najznačajniji parametar, projektovane su tako da zadovolje standarde EU Direktive o industrijskim emisijama, iako ova direktiva još uvek nije preneta u nacionalno zakonodavstvo. Imajući u vidu da će se izgradnjom novog bloka omogućiti zatvaranje nekog od starijih blokova niske efikasnosti i znatno lošijih performansi u smislu emitovanja zagađujućih materija u različite medijume životne sredine, može se smatrati da će TE Kostolac B3 imati upravo pozitivne efekte po životnu sredinu.

Uvažavajući raspoložive resurse u Republici Srbiji, pored hidropotencijala i ostalih obnovljivih izvora energije, ugalj predstavlja dominantan energetski potencijal, kao i u recimo Nemačkoj ili Poljskoj kao članicama EU, pa je i proizvodnja električne energije u Srbiji bazirana na uglju. Ostala proizvodnja je bazirana na velikim hidro elektranama, dok je u prethodnoj deceniji primećen porast proizvodnje električne energije iz OIE.

Od ukupnog hidro potencijala u Srbiji do sada je iskorišćeno oko 70 odsto.

Sledeći strateške državne ciljeve definisane Strategijom razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine, pored povećanja energetske efikasnosti, EPS je odgovoran za obezbeđenje sigurnosti snabdevanja električnom energijom.

Uzimajući u obzir da je intenzivniji razvoj proizvodnje električne energije iz OIE, započeo skoro dve decenije kasnije u odnosu na najrazvijenije evropske države, zabrani izgradnje nuklearnih elektrana, a proizvodnja energije za obezbeđenje sigurnosti snabdevanja zasnovana na uglju, nemoguće je očekivati brzu promenu proizvodnog portfolija u državi, odnosno u EPS-u.

Nije realno, u dogledno vreme, da se fosilna goriva uklone iz proizvodnje električne energije, s obzirom da je to izvor za 70 odsto proizvedene električne energije u Srbiji, osim ako se ne ne pitaju lobiji koji kontinuirano rade na urušavanju srpskog energetskog sektora i potenciranju uvoza struje.

izvor: danas.rs