Albanija: EBRD, Projekat restrukturiranja kompanije KESH

, Investitori

Projekat vredan 218 miliona evra vezan je za sveobuhvatni program reformi kompanije KESH i albanskog energetskog sektora generalo, a koji bi trebao da poboljša upravljanje i operativnu efikasnost u sektoru.
Kredit EBRD koristiće se za refinansiranje kredita koje je KESH podizao kod komercijalnih banaka. Krediti su bili neophodni za ublažavanje problema nastalih usled hidroloških uslova i organizacije sektora. Implemetacijom paketa reformi očekuje se poboljšanje performansi KESH i energetskog sektora.
Investicija je namenjena kao podrška programu reformi koje teže da u okviru kompanije KESH uključe korporativno upravljanje, tržišnu praksu i regionalnu trgovinu. Kredit će kompaniji omogućiti veću kontrolu nad finansijskom situacijom.
Projekat će promovisati regionalnu saradnju i trgovinu, kao i usvajanje podzakonskih akata potrebnih za sprovođenje novog Zakona o energetici. EBRD će zahtevati detaljan pregled korporativnog upravljanja.
Iznos kredita je 218 miliona evra i biće podeljen u dve tranše. Ispitaće se mogućnosti uključivanja komercijalnih banaka za sufinansiranje, uglavnom za drugu tranšu.
S obzirom na korporativnu prirodu projekta, banka će ispitati sve operacije kompanije i razmotriti da li postojeći investicioni planovi omogućavaju da KESH postigne važeće EU standarde u oblasti zaštite životne sredine. Nezavisni konsultant preuzeće korporativni i ekološki due diligence (ESDD) kompanije KESH, s posebnim naglaskom na to kako su operacije i imovina kompanije usaglašeni sa zahtevima EU i status implementacije direktive o industrijskim emisijama.
Potrebno je uzeti u obzir potencijalne uticaje restrukturiranja na radnike. ESDD će identifikovati da li kompanija ima planove za razvoj projekata A kategorije (elektrana kapaciteta preko 300 MW, velike brane). Potrebno je definisati načine na koje kompanija upravlja ekološkim i socijalnim pitanjima. S obzirom da kompanija KESH električnu energiju dominantno proizvodi iz hidroenergije, izvršiće se procena klimatskih rizika. Na osnovu ESDD, sa KESH će biti dogovoren Akcioni plan za životnu i društvenu sredinu (ESAP).
Tehnička podrška kompaniji biće obezbeđena za svrhe: due dilignce u oblasti procene uticaja na životnu sredinu i društvena pitanja; korporativnog upravljanja; i ublažavanje hidroloških rizika.

Izvor:Serbia-Energy.eu

error: Content is protected !!