Albanija: Električna energije iz malih hidroelektrana ugrožava 400 kV mrežu

, Vesti

Električna energija koju proizvode male hidroelektrane u Albaniji ugrožava 400 kV naponsku mrežu na trafostanici Zemblak.

Operator prenosnog sistema prijavio je Regulatornoj agenciji ERE da je naponski nivo na 400 kV mreži nedavno imao vrednosti iznad maksimalno dozvoljenih granica, u periodu minimalnog opterećenja.

Ovi naponski nivoi mogu prouzrokovati oštećenje opreme na 400 kV trafostanici, objašnjava OST, koji je u procesu kupovine reaktora kako bi sprečio dalje oštećnje mreže.

Nedavno puštanje u rad lokalnih hidroelektrana, njihova nekontrolisana proizvodnja i prioritetni dispečing, absorbuju električne vodove i trafostanice, objašnjava OST.

Električna energija iz malih hidroelektrana stvara preopterećenje u satima sa minimalnom potrošnjom čak i u susednim zemljama, sa kojim je albanska mreža povezana.

Pod ovim uslovima, prekomerni protok reaktivne snage, preko 220 i 400 kV interkonektivnih linija, cirkuliše do suseda, što znači da je naponski nivo u čvorištima domaćih interkonektivnih linija, koje donose reaktivne protoke do suseda, viši u odnosu na čvorišta susednih sistema, objašnjava OST.

OST objašnjava da su u ovim uslovima moguće dve alternative za smanjenje naponskog nivoa u 400 kV mreži:

– Isključivanje pojedinih prenosnih linija kako bi se smanjili proizvodni kapaciteti i istovremeno povećala brzina opterećenja linija koje su ostale u radu; ili

– Instaliranje reaktora blizu čvorišta sa najvišim naponskim nivoom.

OST procenjuje da prvo rešnje nije komforno, jer je potrebno usaglašavanje velikog broja prenosnih linija.

Upozorenje Evropske unije

Značajno povećanje opterećenja zbog novih izvora energije u Albaniji vrši pritisak na postojeći prenosni sistem, napominje se u analizi Evropske komisije. Ovo je uzrok čestih prekida u snabdevanju električnom energijom domaćih potrošača i preduzeća.

Evropska komisija napominje da postojeći sistem prenosa neće biti u stanju da se nosi sa novim proizvodnim kapacitetima koji su planirani na jugu Albanije (hidroelektrane na rekama Devol i Vjose, kaskade na reci Osum i druge MHE).