Albanija: ERE uskratio licencu za snabdevanje gasom kompaniji Albpetrol

, Vesti

Albanska Regulatorna agencija za energetiku, ERE, odlučila je da odbaci zahtev državne naftne kompanije Albpetrol za izdavanje licence za delatnost snabdevanja prirodnim gasom. U odluci ERE navodi se da Albpetrol nije podneo potrebnu dokumentaciju.

Albpetrol je ranije zatražio licencu za delatnost snabdevanja gasom na period od 10 godina, a ERE je postupak licenciranja pokrenuo u maju ove godine.

Dokumentacija koju je Albpetrol trebao da podnese uključuju potvrdu nadležnih organa da protiv odgovornih lica i direktora kompanije ne postoji pravosnažna presuda za krivično delo; podatke o organizacionoj i administrativnoj strukturi kompanije i spisak osoblja u skladu sa delatnošću za koju se traži licenca; dokumentaciju koja prikazuje vlasništvo ili pravo nad imovinom koja je od značaja za izvršenje obaveza po osnovu tražene licence; ekološke dozvole i odobrenja; i potvrde nadležnih organa o izmirenju fiskalnih i socijalnih obaveza, navodi ERE.

ERE je takođe zatražio da Albpetrol podnese poslovni plan koji uključuje analizu troškova i koristi, kao i troškove odlaganja opreme i sanacije životne sredine po završetku aktivnosti i podatke o prosečnoj projektovanoj količini prirodnog gasa, izraženoj u milionima Nm3, za godišnju isporuku.

ERE je u julu poslao drugi zahtev Albpetrolu da dostavi potrebnu dokumentaciju, ali kompanija nije preduzela potrebne korake, zbog čega je ERE odbacio zahtev kompanije za izdavanje dozvole za snabdevanje prirodnim gasom.

Izvor: monitor.al

error: Content is protected !!