Albanija, izveštaj Sekretarijata Energetske zajednice: Vlada gubi kredibilitet, ne spajanju KESH i OSHEE

, Vesti

U poslednjem izveštaju Sekretarijata Energetske zajednice, objavljenom u maju, Vladi Albanije upućene su oštre kritike koje se odnose na ukupan napredak u reformi sektora energetike.

U izveštaju u kome se procenjuje napredak šest zemalja zapadnog Balkana  u pogledu usaglašavanja sektora energetike sa evropskim direktivama, navodi se da zbog odlaganja roka za usvajanje dodatnog pravnog okvira, najverovatnije neće biti ispoštavan rok za uspostavljanje energetske berze – septembar 2019. godine. Sekretarijat procenjuje da Vlada gubi kredibilitet zbog kašnjenja ovog projekta.

Druga tačka kritike odnosi se na proces liberalizacije tržišta. Nije bilo napretka u uklanjanju prepreka za razvoj konkurencije na veleprodajnom tržišti i njegovou punu liberalizaciju. Odluka Saveta ministara o univerzalnoj usluzi obavezuje Operatora distributivnog sistema i snabdevača OSHEE da nabavi neophodnu električnu energiju za univerzalnu uslugu i pokrivanje gubitaka od proizvodne kompanije KESH. Očigledno je da vlasti razmatraju spajanje KESH i OSHEE. Ovo bi stvorilo još jednu prepreku otvaranju veleprodajnog tržišta, navodi se u izvaštaju. Dodaje se da Sekretarijat trenutno procenjuje žalbe koje se odnose na praksu KESH vezanu za ugovoranje električne energije na veleprodajnom tržištu.

Takođe, Sekretarijat se osvrnuo na pravila balansiranja. Operator prenosnog sistema pripremio je nacrt pravila balansiranja, ali ih nije poslao na odobrenje. Do usvajanja ovih pravila, važiće prelazna balansna pravila postavljena u skladu sa programom povezivanja šest zemalja zapadnog Balkana. Albanski operator nije odgovorio na inicijativu crnogorskog operatora za prekograničnu balansnu saradnju, prema izveštaju.

Kašnjenje u osnivanju berze ometa koordinaciju tržišta sa susednim zemljama i predstavlja glavnu blokadu za kaplovanje albanskog dan unapred tržišta sa susednim tržištima. Albanija učestvuje u projektu koordinacije tržišta sa tržištem Italije, Crne Gore i Srbije, za šta je takođe uslov osnivanje energetske berze. Nije napravljen ni jedan konkretan korak na putu ka implemetaciji ovog projekta i on će se verovatno nastaviti bez Albanije.

U izveštaju se izražava zabrinutost zbog položaja regulatorne agencije. Zakon o sektoru energetike stavlja na raspolaganje regulatoru veoma slabe sankcije koje treba unaprediti povećanjem nivoa kazni. ERE bi trebao biti u većoj meri uključen u brigu o dobrom funkcionisanju sistema energetike. Najnoviji događaji potvrđuju suprotno: odluka ERE iz decembra 2018. godine podržala je odlaganje efektivne podele distribucije, a ERE je nedavnom odlukom podržao zahtev OSHEE da se produži rok plaćanja za trgovinu električnom energijom na 180 dana, što dodatno smanjuje atraktivnost albanskog tržišta. U oba slučaja, ERE je postupio po preporukama Ministarstva za infrastrukturu i energetiku, navodi se u izveštaju.

Izvor: monitor.al

 

 

error: Content is protected !!