Analiza rada bagera SRs 2000 u EPS-u i MIBRAG-u

, Vesti

Na XI Međunarodnoj konferenciji o površinskoj eksploataciji – OMC 2014.predstavljen je stručni rad : „Uporedna analiza efektivnosti rada bagera SRs 2000na kopovima Rudarskih basena EPS-a i MIBRAG-a, delo saradnje autora ˮ Lazara Živkovića, Milana Lazića i Dr. Dragana Polovine.

U radu je prikazana uporedna analiza efektivnosti rada rotornog bageraSRs2000 u periodu od 10 godina koji radi naotkopavanju jalovine na površinskim kopovima EPS-a i MIBRAG-a. Analizirani bageri rade na ukupno četri površinska kopa, dva u EPS-u i dvau MIBRAG-u.

Na površinskom kopu „Tamnava Zapadno Polje radi jedanˮrotorni bager SRs2000, dok su na površinskom kopu „Drmno angažovanaˮ tri rotorna bagera SRs2000. Na površinskim kopovima „Schleenhain i „Profenˮ ˮrade po dva rotorna bagera SRs2000.Objašnjavajući zašto je baš ovaj bager bio predmet studije, autori navode daje on jedan od najprodavanijih modela nemačke firme „TAKRAFF .

Do sada jeˮprodato 56 bagera ovog tipa, i oni trenutno rade u Nemačkoj, Bugarskoj,Kazakstanu, Poljskoj, Mađarskoj, Rumuniji, Makedoniji,Grčkoj, Češkoj i Srbiji. Izrađeno je više modela ovog bagera sa raznimkonstruktivnim varijacijama.

Studija se bazira na podacima dobijenim na osnovu analize osnovnihpokazatelja efektivnosti rada rotornih bagera. Tu spadaju: prosečna godišnjaproizvodnja bagera, efektivno vreme rada bagera, koeficijent vremenskog ikapacitivnog iskorišćenja i na kraju, ostvareni kapacitet bagera.
Analizirajući rad rotornih bagera SRs 2000 na površinskim kopovima EPS-a i MIBRAG-a za period od 2004. do 2013. godine, autori su došli do zaključka darotorni bageri na površinskim kopovima MIBRAGA imaju bolje efektivnepokazatelje rada, odnosno imaju veći ostvareni kapacitet, dok je efektivno vremerada približno isto.

Kako bi se na površinskim kopovima EPS-a poboljšao ostvareni kapacitet unarednom periodu, autori ističu da je potrebno povećati pouzdanost mašine tokomrada a samim tim uvećati i njen ostvareni kapacitet. Poboljšanje pouzdanosti bagera se može povećati boljim i redovnijim održavanjem bagera, kažu, kao itehničkim inovacijama, poboljšanjem planiranja proizvodnje, ali i boljim odvodnjavanjem kopova