BiH: Javni uvid – Dopuna Studije o procjeni utjecaja na okoliš Hidroakumulacija Ramići, TE Banovići

, NVO

Dopuna Studije o procjeni utjecaja na okoliš – Hidrološki istražni radovi na području Rudnika mrkog uglja Banovići (Osiguranje potrebnih količina vode za TE Banovići) u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju akumulacije Ramići, Duboki potok, pumpe PSI i PS II investitora RUDNICI MRKOG UGLJA „BANOVIĆI“ d.d. BANOVIĆI  je prilog Studije o procjeni utjecaja na okoliš i izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid  u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, ul. Marka Marulića br. 2 Sarajevo, soba 110 i na ovoj web stranici.

Komentare na  dokument – Hidrološki istražni radovi na području Rudnika mrkog uglja Banovići (Osiguranje potrebnih količina vode za TE Banovići) mogu se dostaviti u roku 15 dana adresu Ministarstva:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Marka Marulića 2, 71 000 Sarajevo

Hidrološki istražni radovi na području Rudnika mrkog uglja Banovići (Osiguranje potrebnih količina vode za TE Banovići)

Izvor; AARHUS

error: Content is protected !!