BiH/Republika Srpska: TE Stanari, testiranje i podesavanje opreme

, Investitori

EFT TE Stanari je u nedelju, 15.novembra 2015.god., izvršioje prvu potpalu parnog kotla Termoelektrane Stanari u cilju testiranja i podešavanja opreme i pomoćnih postrojenja kotla u radnom režimu, završne faze sušenja ozida i izolacije ložišta, kao i parno produvavanje i čišćenje cijevnog sistema kotla i testiranje ostalih tehnoloških sistema termoelektrane u radnom režimu. Ove aktivnosti će trajati do 15 dana.

Tokom navedenih aktivnosti, vrše se probe i podešavanja gorionika kotla. Tokom ovih proba doći će I do nepotpunog sagorijevanja, što stvara vizuelni efekat zaprljanosti dimnih gasova na izlasku iz dimnjaka.

Pored podesavanja gorionika sprovode se i aktivnosti parnog produvavanja cijevnog sistema, koje imaju nezeljeni efekat kratkotrajnog povećanja nivoa buke.

Navedena podešavanja se rade samo jednom u radnom vijeku TE i, izuzev povremenog povećanog nivoa buke koja se prenosi na naseljeno mjesto u blizini TE, nemju štetnog uticaja niti posledica na okolno
stanovništvo.

Po završetku parnog produvavanja kotla, uslediće uklanjanje privremenih instalacija koje su za tu svrhu postavljene i nastaviti sa aktivnostima pripreme za puštanje u pogon turbogeneratorskog postrojenja.

Po završetku parnog produvavanja kotla, uslediće uklanjanje privremenih instalacija koje su za tu svrhu postavljene i nastaviti sa aktivnostima pripreme za puštanje u pogon turbogeneratorskog postrojenja.

Prva sinhronizacija TE Stanari na elektroenergetski sistem BiH očekuje se, najkasnije, u roku od 45 dana nakon završetka parnog produvavanja kotla.

error: Content is protected !!