Crna Gora: Ministarstvo reagovalo na navode Green Home-a

, Vesti

Na na­vo­de Grin ho­u­ma u ve­zi sa pro­jek­tom hi­dro­e­lek­tra­na na Mo­ra­či re­a­go­va­li su iz Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je.
– Pred­stav­ni­ci NVO Grin ho­um po­la­ze od ne­u­te­me­lje­ne kon­sta­ta­ci­je da plan iz­grad­nje HE na Mo­ra­či ni­je u skla­du sa naj­vi­šim stan­dar­di­ma iz obla­sti ener­ge­ti­ke i da je u su­prot­no­sti da di­rek­ti­va­ma EU, s ob­zi­rom na to da teh­nič­ko rje­še­nje za ovaj pro­je­kat još ni­je usvo­je­no. Vla­da tek u na­red­nom pe­ri­o­du oče­ku­je do­sta­vlja­nje teh­nič­kih i ko­mer­ci­jal­nih po­nu­da, a u ci­lju nji­ho­ve eva­lu­a­ci­je for­mi­ra­će Ko­mi­si­ju za ocje­nu po­ten­ci­jal­nih in­ve­sti­to­ra – na­ve­li su iz Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je.
Do­da­li su i da je ne­ta­čan na­vod da Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je pro­je­kat vo­di ne­tran­spa­rent­no i is­ta­kli da je jav­nost u kon­ti­nu­i­te­tu oba­vje­šta­va­na o to­ku re­a­li­za­ci­je pro­jek­ta HE na Mo­ra­či i pot­pi­sa­nim me­mo­ran­du­mi­ma sa vi­še za­in­te­re­so­va­nih in­ve­sti­to­ra i ze­ma­lja.
– Ra­di iz­na­la­že­nja naj­po­volj­ni­jeg rje­še­nja za pro­je­kat HE na Mo­ra­či, Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je je otvo­re­no za pred­lo­ge i no­va rje­še­nja uko­li­ko se ona po­ka­žu bo­ljim od po­sto­je­ćih, a jav­nost će bi­ti bla­go­vre­me­no oba­vi­je­šte­na o de­ta­lji­ma po­nu­da, kao i da li je i ko­ja od njih je naj­pri­hva­tlji­vi­ja – za­klju­či­li su iz mi­ni­star­stva.D.M.

izvor: dan.co.me

error: Content is protected !!