Crna Gora: Profita neće biti ako se oporezuje neto dobit

, Vesti

Vla­da je tre­ba­lo znat­no da sma­nji pe­ri­od za is­tra­ži­va­nje ugljo­vo­do­ni­ka i ni­je tre­ba­lo da opo­re­zu­je ne­to do­bit ko­ju ostva­re kon­ce­si­o­na­ri od pro­iz­vod­nje naf­te i ga­sa, već da po­ve­ća­ju kon­ce­si­o­nu na­kna­du, iz­ja­vio je za „Dan“ eks­pert za is­tra­ži­va­nje naf­te i ga­sa Ve­se­lin Ko­va­če­vić.
– Ugo­vo­rom je pred­vi­đen pe­ri­od za is­tra­ži­va­nje od če­ti­ri plus tri go­di­ne. Za po­vr­ši­nu od 1.200 ki­lo­me­ta­ra kva­drat­nih to je iz­u­zet­no dug pe­ri­od. U oba­ve­znom rad­nom pro­gra­mu uop­šte ni­je­su de­fi­ni­sa­ne pod­fa­ze, za­tim ko­li­ko vre­me­na će tra­ja­ti ra­do­vi za 3D se­i­zmi­ku, sni­ma­nje na te­re­nu, ob­ra­da sni­mlje­nih po­da­ta­ka i na kra­ju in­ter­pre­ta­ci­ja. Svjet­ski stan­dard za ovu vr­stu i obim ra­do­va je mak­si­mum dvi­je go­di­ne – is­ta­kao je Ko­va­če­vić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, rad­ni pro­gram je kon­ci­pi­ran kao da se u pret­hod­nom pe­ri­o­du na ovom pod­ruč­ju ni­šta ni­je ra­di­lo, a ura­đe­no je, ka­ko je na­veo, mno­go, čak su i ne­ki objek­ti pot­pu­no sprem­ni za is­tra­žno bu­še­nje od­mah.
– Ova­kav rad­ni pro­gram, is­tra­ži­va­nje u Cr­noj Go­ri vra­ća na po­če­tak. Ju­go­pe­trol je sa svo­jim part­ne­ri­ma na di­je­lu blo­ka Ul­cinj re­a­li­zo­vao naj­sa­vre­me­ni­ja is­tra­ži­va­nja i do­bio fan­ta­stič­ne re­zul­ta­te, što su po­tvr­di­le sve kom­pa­ni­je ko­je su po­sje­ti­le da­ta rum. Sve ovo po­ve­ća­va ka­pi­tal­ne tro­ško­ve ko­ji se mo­ra­ju vra­ti­ti kon­ce­si­o­na­ri­ma (kon­zor­ci­ju­mu Eni i No­va­tek), a to zna­či ma­nji ne­to pro­fit, a ti­me i ma­nji pri­hod dr­ža­vi – re­kao je Ko­va­če­vić.
Ko­men­ta­ri­šu­ći pred­lo­ge ugo­vo­ra za is­tra­ži­va­nje i pro­iz­vod­nju naf­te i ga­sa, kao i ugo­vo­re o za­jed­nič­kim ope­ra­ci­ja­ma i ra­ču­no­vod­stvu, ka­zao je da se ra­di o ti­pič­nom nor­ve­škom mo­de­lu, sa ma­lim iz­mje­na­ma i pri­la­go­đa­va­nji­ma spe­ci­fič­no­sti­ma ze­mlji kon­ce­den­tu.
– Svim pred­met­nim ugo­vo­ri­ma tre­ba­lo je da pret­ho­di, na ba­zi oče­ki­va­nih go­di­šnjih pro­iz­vod­nih kvo­ta i pred­vi­đe­ne ci­je­ne za naf­tu i gas, stu­di­ja pro­cje­ne eko­nom­ske do­bi­ti za dr­ža­vu, za sva­ku go­di­nu po­seb­no, kao i za či­tav pe­ri­od tra­ja­nja kon­ce­si­je. Hr­vat­ska je ura­di­la ova­kvu stu­di­ju na slič­noj fi­skal­noj for­mu­li kao u Cr­noj Go­ri. Re­zul­ta­ti su bi­li po­ra­ža­va­ju­ći, ve­o­ma ma­li pri­ho­di za dr­ža­vu, što je je­dan od raz­lo­ga sta­vlja­nja mo­ra­to­ri­ja na ove ak­tiv­no­sti. Ka­te­go­ri­ja ne­to pro­fit kao glav­ni iz­vor pri­ho­da za dr­ža­vu ve­o­ma je opa­sna, jer je nje­no od­re­đi­va­nje i odr­ža­va­nje na so­lid­nom ni­vou ve­o­ma te­ško. Po­seb­no ako se uzmu u ob­zir ve­li­ka ka­pi­tal­na ula­ga­nja, na­ro­či­to u fa­zu raz­ra­de i pri­vo­đe­nja po­lja eks­plo­a­ta­ci­ji. Zbog pri­ro­de, ras­po­re­da, ve­li­či­ne, du­bi­ne, po­ten­ci­jal­nih ga­snih i naft­nih na­la­zi­šta, ova fa­za će bi­ti enorm­no sku­pa, či­me će ka­pi­tal­na ula­ga­nja bi­ti ve­li­ka – is­ta­kao je Ko­va­če­vić.
Na­gla­sio je i da ugo­vo­ri uop­šte ni­je­su de­fi­ni­sa­li di­na­mi­ku i obim po­vra­ća­ja pret­hod­nih ka­pi­tal­nih ula­ga­nja ko­ja su se re­a­li­zo­va­la do po­čet­ka pro­iz­vod­nje.
– To je mno­go va­žno jer se mo­že de­si­ti da sva ostva­re­na do­bit u po­čet­nim go­di­na­ma ide na po­vra­ćaj mi­nu­lih ula­ga­nja (4–7 go­di­na). Za to vri­je­me do­bit je mi­ni­mi­zi­ra­na, a ti­me i pri­ho­di dr­ža­vi – kon­sta­to­vao je Ko­va­če­vić.
Pre­ma nje­go­voj ocje­ni, dr­ža­va je tre­ba­lo da se opre­di­je­li da ve­ći­nu svo­jih pri­ho­da ostva­ri na ba­zi vla­sni­štva u udje­lu pro­iz­vod­nje, to jest vi­si­ne kon­ce­si­o­ne na­kna­de, jer je to je­di­no si­gur­no. Ne­to pro­fit je ne­sta­bil­na ka­te­go­ri­ja i za­vi­si od mno­go fak­to­ra.
Vla­da je po­čet­kom sed­mi­ce po­sla­la u Skup­šti­nu pred­lo­ge ugo­vo­ra o is­tra­ži­va­nju i pro­iz­vod­nji naf­te i ga­sa sa ita­li­jan­sko-ru­skim kon­zor­ci­ju­mom Eni i No­va­tek. Oni će, uko­li­ko Skup­šti­na po­dr­ži pred­lo­ge, is­tra­ži­va­ti i ka­sni­je pro­iz­vo­di­ti naf­tu i gas sa če­ti­ri blo­ka. Pred­vi­đe­no ja da pro­iz­vod­nja tra­je 20 go­di­na.
Vri­jed­nost ga­ran­ci­je za pr­vi is­tra­žni pe­ri­od od če­ti­ri go­di­ne je 85 mi­li­o­na.D.M.
Ne na­daj­mo se uspje­hu Nor­ve­ške

Ko­va­če­vić je ka­zao da ovaj pro­ces du­go tra­je, već osam go­di­na, i do­dao da se na­da da je do­šao do kra­ja što će re­zul­ti­ra­ti po­čet­kom ra­do­va.
– Pod­ze­mlje i po­ten­ci­jal­nost na ko­me će se iz­vo­di­ti ra­do­vi, na­ma struč­nja­ci­ma ko­ji se du­go ba­vi­mo ovim po­slo­vi­ma, ma­nje vi­še je po­zna­to. S ob­zi­rom na ve­li­či­nu, ras­po­red, re­zer­vo­ar­ske ka­rak­te­ri­sti­ke, ne oče­kuj­mo Ku­vajt ili Nor­ve­šku. Uko­li­ko do­đe do pro­iz­vod­nje, to će si­gur­no zna­čaj­no po­mo­ći do­ma­ću eko­no­mi­ju, pa i pri zna­čaj­nim manj­ka­vo­sti­ma i ne­iz­vje­sno­sti­ma u po­gle­du pri­ho­da Cr­ne Go­re od ovog pro­jek­ta. Si­gur­no je da će „kaj­mak” ski­nu­ti kon­ce­si­o­na­ri, što je mo­žda i nor­mal­no pri ova­kvim mo­de­li­ma ugo­vo­ra, gdje oni is­klju­či­vo ula­žu svoj no­vac i ri­zi­ku­ju – za­klju­čio je Ko­va­če­vić.

izvor: dan.co.me

error: Content is protected !!