Crna Gora: Ugovor za istraživanje nafte i gasa proglašen tajnim dokumentom

, NVO

NVO Green Home je u februaru 2016. zahtijevala uvid u Izvještaj o sprovedenom postupku po javnom pozivu za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika iz podmorja Crne Gore sa Prijedlogom ugovora, što je Ministarstvo ekonomije rješenjem odbilo proglašavajući dokumente tajnima.

Ne postoji ni jedan razlog da se ova dokumentacija proglasi tajnom, posebno jer je riječ o dokumentu kojim se definišu uslovi za dodjelu 30 godišnjeg prava korišćenja prirodnog dobra koje, ukoliko se realizuje, će imati pogubne posljedice za turizam, životnu sredinu i kvalitet života građana.

Vd. Direktor Agencije za ugljovodonike, Vladimir Dubljević je na javnoj raspravi u Podgorici izjavio više puta da su Nacrti ovih identičnih ugovora dostupni javno na stranici Ministarstva ekonomije, pa ga pozivamo da objasni zbog čega su sada isti proglašeni poslovnom tajnom.

Istraživanje i proizvodnja nafte i gasa nosi katastrofalne posljedice za Crnu Goru, dok sa druge strane ne postoji nikakva analiza eventualno dostupnih količina nafte. Svi nalazi ukazuju da Crna Gora nema kapaciteta nadgledati i kontrolisati proces istraživanja i eventualne proizvodnje, što znači da bi se u slučaju realizacije Ugovora koji je proglašen tajnom, Crna Gora mogla za 3-4 godine suočiti sa katastrofalnim posljedicama izlivanja nafte i gasa i pomorom živog svijeta u crnogorskom teritorijanom moru. Nema brodova, opreme i ljudstva, kao ni prediktivnih scenarija hazarda za potrebe preventivnog djelovanja i sanacije mogućih šteta od izlivanja nafte i naftnih operacija. Nema odgovora na pitanje koju direktnu korist od projekta će imati lokalno stanovništvo i građanstvo u Crnoj Gori.

Zbog svega pobrojanog pozivamo presjednika Odbora za ekonomiju, finansije i budžet da organizuje kontrolno saslušanje ministra ekonomije, Vladimira Kavarića, kao i vd direktora Agencije za ugljovodonike, Vladimira Dubljevića, na kojem bi se otvorila sva sporna pitanja vezana za ugovaranje i plan istraživanja i proizvodnje ugljovodonika.

izvor: greenhome.com

error: Content is protected !!