Crna Gora: Uskoro oglas za koncesije za eksploataciju crvenih boksita

, Investitori

Koncesionim aktom i tenderskom dokumentacijom su predviđene tri opcije za moguću dodjelu ugovora o koncesiji

Vlada je danas usvojila Informaciju o pripremi oglasa za dodjelu koncesija za eksploataciju crvenih boksita na četiri ležišta u nikšićkoj Župi i zadužila Ministarstvo ekonomije da sprovede neophodne aktivnosti za njegovo objavljivanje.

Vlada je usvojila i koncesioni akt o ležištima crvenih boksita Zagrad, Đurakov do II, Štitovo II i Biočki stan. Radi se o ležištima koja više od decenije eksploatišu Rudnici boksita Nikšić.

„Ležišta crvenih boksita Zagrad, Đurakov do II, Štitovo II i Biočki stan, nijesu definisana planom davanja koncesija za prošlu godinu, međutim predviđena su Planom davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za ovu godinu, koji je u postupku javne rasprave“, podsjetili su iz Vlade.

Koncesionim aktom i tenderskom dokumentacijom su predviđene tri opcije za moguću dodjelu ugovora o koncesiji.

Opcija 1 podrazumijevaa eksploatacija crvenih boksita na ležištima Zagrad, Đurakov do II, Štitovo II i Biočki stan, a opcija 2 eksploataciju na ležištima Zagrad, Đurakov do II i Štitovo II.

Opcija 3 podrazumijeva eksploataciju crvenih boksita na ležištu Biočki stan.

„U slučaju zaključivanja ugovora o koncesiji u skladu sa opcijom 1, isključuju se opcije 1 i 2, dok se opcije 2 i 3 međusobno ne isključuju, odnosno moguće je zaključivanje i dva ugovora o koncesiji“, navodi se u Informaciji za pripremu javnog oglasa za dodjelu koncesija.

Koncesioni akt, kako se dodaje, sadrži sve parametre koji treba da posluže ponuđačima, odnosno potencijalnim investitorima pri obradi proizvodnog i ekonomskog aspekta ponude i tehno-ekonomske ocjene opravdanosti investicije.

Shodno parametrima datim u Koncesionom aktu, a na osnovu Zakona o koncesijama i tržišne cijene rude crvenih boksita za prolu godinu, vrijednost godišnje proizvodnje, računate posebno za površinske kopove Zagrad, Đurakov do II i Štitovo II, a posebno za jamu Biočki stan iznosi preko pet miliona EUR.

Vrijednost proizvodnje sa površinskih kopova Zagrad, Đurakov do II i Štitovo II za predviđenih deset godina eksploatacije (dva miliona tona crvenog boksita) iznosi 50,66 miliona EUR.

Vrijednost proizvodnje iz jame Biočki stan za 27 godina perioda eksploatacije (5,4 miliona tona crvenog boksita) iznosi 136,78 miliona EUR.

Vrijednost proizvodnje sa površinskih kopova Zagrad, Đurakov do II i Štitovo II i jame Biočki stan za 27 godina perioda eksploatacije iznosi 187,44 miliona eura.

Predviđeni minimalni iznos stalnog dijela koncesione naknade za eksploataciju crvenih boksita sa površinskih kopova Zagrad, Đurakov do II i Štitovo II za deset godina je oko 2,03 miliona eura.

Za eksploataciju crvenih boksita iz jame Biočki stan za 27 godina stalni dio koncesione naknade iznosi oko 2,74 miliona, a za sva četiri ležišta za isti period eksploatacije oko 4,76 miliona.

Pored stalnog dijela koncesione naknade, budući koncesionar je dužan da plaća i promjenljivi dio koncesione naknade u skladu sa zaključenim ugovorom i Zakonom o koncesijama.

„Navedeni iznosi vrijednosti proizvodnje i stalnog dijela koncesione naknade predstavljaju minimum definisana zakonom, odnosno onii mogu biti veći u zavisnosti od ponude budućih koncesionara“, objasnili su iz Vlade.

Vlada i Rudnici boksita Nikšić su u novembru 2005. godine zaključili Ugovor o produženju prava na eksploataciju rude crvenog boksita u nikšićkoj Župi.

Prije raspisivanja javnog nadmetanja za dodjelu ugovora o koncesiji, odnosno njegovog zaključivanja, neophodno je raskinuti postojeći ugovor o koncesiji.

S obzirom na to da preduzeće posluje pod nadzorom Privrednog suda, Ministarstvo ekonomije je, kako je objaašnjeno, pokrenulo postupak konsultacija sa sudom po pitanju raskida ugovora o koncesiji.

Izvor; Vijesti

error: Content is protected !!