Crna Gora: Za sanaciju kopova ni evro

, Vesti

Iz Opštinskog odbora SNP je saopšteno da Rudnik uglja Pljevlja već decenijama ostavlja zapuštene kopove posle eksploatacije. Kažu da je Rudnik iskopao na desetine miliona tona, a novac koji je bio obavezan da ostavi za rekultivaciju kopova otišao je na drugu stranu. U OO SNP ističu da nije ispoštovan Zakon o rudarstvu, a da je najveći gubitnik pljevaljska opština, kojoj je ostavljeno devastirano zemljište, koje ne može nikome biti od koristi.

– Prema odredbama Zakona o rudarstvu, rekultivacija predstavlja rudarske radove koji se izvršavaju na eksploatacionom polju u cilju sanacije zemljišta. Koncesionar je dužan da u toku radova na eksploataciji mineralnih sirovina, i po njihovom završetku, a najkasnije u roku od jedne godine od dana završetka radova, zemljište na eksploatacionom polju privede nameni, odnosno da preduzme mere zaštite životne sredine sadržane u elaboratu procene uticaja na okolinu – navodi se u saopštenju pljevaljskog SNP i dodaje da je koncesionar dužan da izdvaji sredstva za delimičnu ili potpunu sanaciju zemljišta.

Ugalj iz pljevaljskog basena eksploatiše se već 64 godine. Od 1982. godine, Rudnik uglja dnevno isporučuje TE “Pljevlja” preko 5.000 tona uglja. Od 1999. RU je izgubio status državnog preduzeća i prerastao u Akcionarsko društvo, koje je trenutno u dvotrećinskom privatnom vlasništvu. Do danas iz površinskih kopova u Pljevaljskom polju i Šumanama otkopano je oko 60 miliona tona uglja i najmanje 300 miliona tona otkrivke, koja je izmeštena i odložena na brojne deponije, od kojih treba pomenuti “Kipu” i “Jagnjilo”. U saopštenju SNP se ističe da je otkopani ugalj prodajom na tržištu valorizovan, dok je jalovina ostala na deponijama, koje su potpuno promenile reljef neposredne okoline Pljevalja i u znatnoj meri doprinele zagađenju sredine i poremećaju biodiverziteta.

Pored deponija, posle eksploatacije ostali su otvoreni i potpuno ili delimično napušteni i nezaštićeni kopovi “Potrlica”, “Borovica”, “Šumane” i “Cementara”, kao i veštačko jezero Borovica.

izvor: novosti.rs

error: Content is protected !!