EU u podršku reformama energetskog sistema Srbije uložila 555 miliona evra

, Investitori

Evropska unija je u sektor energetike u Srbiji do sada uložila oko 555 miliona evra kroz CARDS i IPA budžete. Sektor energetike treba da građanima Srbije obezbedi sigurno i pouzdano snabdevanje energijom, koristeći tehnologije koje su prihvatljive u smislu zaštite životne sredine, uz povećanu energetsku efikasnost i veliki udeo obnovljivih izvora.

Reforma bi trebalo da rezultira samoodrživim sektorom baziranim na tržišnim vrednostima i snažnom i nezavisnom
regulatornom telu.

Osnovni prioriteti podrške Evropske unije energetskom sektoru u Srbiji su podrška usklađivanju nacionalnih propisa sa pravom EU u oblasti energetike, investicije u poboljšanje stanja životne sredine, jačanje institucija i kapaciteta prenosnih sistema (sektor snabdevanja električnom energijom i gasom), kao i podrška studijama izvodljivosti za pripremu novih investicija koje se pripremaju u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama.

Pomoć od 555 miliona evra, koliko je EU kroz CARDS i IPA fondove do sada uložila u energetski sektor Srbije, po godinama izgleda ovako:

2000-2001 ukupno 210,1 milion evra

• Program za pomoć u hitnim situacijama (snabdevanje sirovom naftom i dizelom termoelektrane i opština, uvoz
električne energije, rezervni delovi);
• Projekti u rudnicima uglja, sektoru proizvodnje, prenošenja i distribucije električne energije.

2002. ukupno 70,8 miliona evra

• Velika obnova i remont Termoelektrane Nikola Tesla A3;
• Rezervni delovi za EPS i Studija izvodljivosti za Zapadni kop Tamnava;
• Tehnička analiza i studija izvodljivosti za Agenciju za energetsku efi kasnost Republike Srbije;
• Uspostavljanje i rad Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije.

2003. ukupno 70,8 miliona evra

• Velika obnova i remont termoelektrane Nikola Tesla A5 i dodatni radovi na A3;
• Insti tucionalna izgradnja EPS-a,sistem za upravljanje životnom sredinom i upravljanje održavanjem EPS-a;
• Nekoliko studija o energetskom sektoru Srbije.

2004. ukupno 39,23 miliona evra

• Grant Fonda za Agenciju za energeti ku Republike Srbije;
• Novi sistem odlaganja pepela, Termoelektrana Nikola Tesla B;
• Unapređenje elektrostati čkog fi ltera u TE Kostolac A;
• Pomoć u uspostavljanju tržišta električne energije.

2005. ukupno 26,51 milion evra

• Modernizacija sistema grejanja u pet gradova u Srbiji;
• Nekoliko studija o energetskom sektoru.

2006. ukupno 31,5 miliona evra

• Izgradnja 400 kV dalekovoda na liniji Niš-Leskovac-granica sa BJR Makedonijom;
• Tehnička pomoć Elektromreži Srbije i Agenciji za energeti ku Republike Srbije.

2007. ukupno 17,58 miliona evra

• Zamena elektrostati čkih fi ltera u jedinicama A6 i B2 termoelektrane Nikola Tesla;
• Dalja podrška Agenciji za energeti ku Republike Srbije, Elektromreži Srbije i Srbijagasu;
• Studije izvodljivosti za prekogranične investi cije za prenošenje električne energije.

2008. ukupno 11,13 miliona evra

• Obnova elektrostati čkih fi ltera u TE Nikola Tesla B1;
• Oprema za konti nuirano merenje emisija u vazduhu u EPS – TENT.

2010. ukupno 19,2 miliona evra

• Snabdevanje HV transformatora, dizajn i radovi na proširenju SS Leskovac 2 i na konstrukciji SS Vranje 4 400/110
kV;
• Nekoliko studija izvodljivosti i nastavak tehničke podrške Srbijagasu;
• Upravljanje informacionim sistemom u energetskom sektoru.

2011. ukupno 16 miliona evra

• Zajednički projekat sa Agencijom za energeti ku Republike Srbije;
• Centar za upravljanje otpadnim vodama u TE Nikola Tesla A.

2012. ukupno 7 miliona evra

• Elektrostati čki fi lteri za TE Morava;
• Tehnička podrška za pripremu Drugog Akcionog plana za energetsku efi kasnost i unapređenje energetskih
pokazatelja.

2013- planirano ukupno 12,9 miliona evra

• Izgradnja Postrojenja za tretman otpadnih voda u TE Kostolac B;
• Unapređenje katastra malih hidroelektrana;
• Podrška Srbijagasu u otvaranju tržišta gasa.

Fokus pomoći Evropske unije energetskom sektoru Srbije u budućnosti će biti na zaštiti životne sredine, usaglašavanju sa energetskim zakonodavstvom EU, povećanju udela obnovljivih izvora i povećanju energetske efikasnosti, o čemu ćete uskoro moći opširnije da čitate na sajtu europa.rs.

Izvor; Delegacija EU u Republici Srbiji

error: Content is protected !!