Evropski parlament traži od BiH da sačuva Sutjesku i Unu

, NVO

Evropski parlament je donio rezoluciju o Bosni i Hercegovini kojom je pozvao “Vlade Bosne i Hercegovine da regulišu i nadgledaju izgradnju hidroelektrana u ekološki osjetljivim područjima te u zaštićenim i potencijalno zaštićenim područjima; da održi integritet postojećih nacionalnih parkova, kao što su Nacionalni park “Sutjeska”EP Resolution i Nacionalni park “Una”; preporučuje da se poboljša kvalitet procjena utjecaja na životnu sredinu kako bi se uzeli u obzir standardi EU na način kako je ustanovljeno Direktivom o pticama i Direktivom o staništima, kao i Okvirnom direktivom o vodama; podstiče vlade Bosne i Hercegovine da povećaju transparentnost kroz učešće javnosti i savjetovanjem sa lokalnim zajednicama, naučnicima i civilnim sektorom pri planiranju projekata”.

Nataša Crnković, Centar za životnu sredinu: “Godinama tražimo da se naše rijeke očuvaju i da se zaustave planovi za izgradnju hidroelektrana. Trenutni procesi su netransparentni, često ilegalni, a u pravilu ignorišu stavove lokalnih zajednica, stručnjaka i ekoloških organizacija. Na naše insistiranje, sada su ovi zahtjevi postali i zvanični zahtjevi Evropskog parlamenta”.

U Nacionalnim parku Sutjeska, a i u Nacionalnom parku Una su planirane hidroelektrane, koje bi ugrozile postojanje ovih zaštićenih područja, ali i uništile osjetljive i vrlo vrijedne ekosisteme i vrste koje tamo žive. Hidroelektrane bi onemogućile lokalnom stanovništvu i upravama parkova da razvijaju druge aktivnosti na rijekama, koje bi donijele koristi državi i parkovima, a i lokalnom stanovništvu.

izvor: czzs.org

error: Content is protected !!