FiBH: Gubitak Rafinerije nafte B.Brod 520 miliona KM!

, Vesti

Akumulirani gubitak Rafinerije nafte Brod na kraju prošle godine iznosio je 520 miliona maraka, neto zaduženost je dva puta veća od kapitala, a ovo preduzeće ima i značajne transakcije sa povezanim licima.
Na sve ovo ukazala je revizorska kuća Deloitte u revizorskom izvještaju Rafinerije nafte B. Brod za 2015. godinu, u kojem je Rafineriji dala mišljenje sa rezervom.

Revizori su, između ostalog, naveli da sposobnost Rafinerije da nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja zavisi od kontinuirane finansijske podrška matičnog preduzeća „Njeftegazinkora“.

Istakli su da Rafinerija ne raspolaže dovoljnim iznosom visoko likvidnih sredstava (gotovina i gotovinski ekvivalenti), jer ima problema u kontinuiranom prilivu novčanih sredstava od realizacije usluga koji omogućava da svoje obaveze izmiruje u roku dospijeća.

Dugoročne obaveze Rafinerije iznose 569 miliona maraka i manje su u odnosu na godinu ranije kada su iznosile 596 miliona.

Poslovanje sa povezanim licima

Iz izvještaja je vidljivo da Rafinerija ima značajan iznos odobrenih kredita od povezanih lica. Samo po osnovu kamata na te kredite prošle godine platili su 32,6 miliona KM.

Od toga su matičnom preduzeću „Njeftegazinkor“ platili 24,4 miliona KM, „Zarubežnjeftu“ 8,2 miliona te Optima Grupi oko 62.000 KM.

Osim toga, Rafinerija do kraja prošle godine nije povukla 118,5 miliona KM po osnovu više ugovora o kreditima sa povezanim pravnim licima.

Ukupna bruto potraživanja preduzeća od kupaca na kraju 2015. iznosila su 37 miliona KM, od čega se čak 27,7 miliona odnosi na potraživanja od povezanog pravnog lica Optima Grupe, a po osnovu potraživanja za uslužnu preradu sirove nafte.

S druge strane, obaveze Rafinerije prema dobavljačima iznose 38 miliona maraka i bez kamata su. U revizorskom izvještaju je navedeno da Rafinerija ima diversifikovanu politiku plaćanja obaveza prema dobavljačima na način da obaveze prema povezanom licu Optima Grupi ne izmiruje u redovnim obračunskim periodima, što za posljedicu ima da u protekla četiri izvještajna perioda imaju neizmirene oabeveze prema Optimi.

„Prosječan period plaćanja ukupnih obaveza prema dobavljačima u 2015. godini je bio 293 dana, a najznačajniji uticaj na to je imalo neredovno izmirenje obaveza prema Optimi“, navodi se u izvještaju.

Revizori su upozorili i da Rafinerija ima značajne transakcije sa povezanim pravnim licima te da iako njeno rukovodstvo smatra da posjeduju dovoljnu i adekvatnu prateću dokumentaciju u vezi sa transfernim cijenama, postoji neizvjesnost da se zahtjevi i tumačenja poreskih i drugih organa razlikuju od tumačenja rukovodstva.

„Rukovodstvo društva smatra da eventualna različita tumačenja neće imati materijalno značajnih posljedica po finansijske izvještaje“, navodi se u revizorskom izvještaju.

Rafinerija zaradila pet miliona KM neplaćajući porez

Rafineriji je odobren i reprogram poreskih obaveza koje iznose 73,5 miliona KM i na koje ne plaća kamatu.

Inicijalni Ugovor o reprogramu je potpisan dana 18. avgusta 2008. godine, i odnosi se na reprogram neizmirenih obaveza sa stanjem na dan 19. septembra 2007. godine, po kojem se reprogramirane poreske obaveze moraju izmiriti u 60 jednakih mjesečnih rata odnosno do 1. jula 2016. godine, uz grejs period od četiri godine. Novim Rješenjem Poreske uprave RS Rafineriji je produžen rok za plaćanje reprogramiranih poreskih obaveza sa devet na dvanaest godina odsnosno do 1. jula 2019. godine, uz povećanje grejs perioda sa četiri na sedam godina.

U izvještaju je navedeno i da Rafinerija je u 2014. godine kupila obveznice Republike Srpske, sa kojima je, na osnovu rješenja platila po tri rate reprograma u 2014. i 215. godini. Na ovaj način je Rafinerija zaradila 4,9 miliona KM, na razlici između tržišne i fer cijene.

Sve u službi Optime

Rafinerija je lani od prodaje robe u zemlji ostvarila 6,7 miliona KM prihoda, a oni se u najvećem dijelu, odnosno 6,69 miliona odnose na prihode ostvarene prodajom mazuta „Toplani“ Banjaluka i „Toplani“ Prijedor. Taj mazut je nabavljen od povezanog pravnog lica Optima Grupa.

Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima iznosili su 83,48 miliona KM, i u najvećem dijelu, u iznosu od 83,46 miliona odnose se na prihod ostvaren od uslužne prerade sirove nafte u ime i za račun povezanog pravnog lica Optima Grupa.

izvor: slobodna-bosna.com

error: Content is protected !!