Francuska razvojna banka Proparco postala zajmodavac za vetroelektranu u Crnoj Gori

, Investitori

Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj sednici razmotrila Informaciju o realizaciji Direktnog ugovora o ugovoru o zakupu zemljišta i izgradnji vetroelektrane (VE) na Krnovu i prihvatila predlog da se francuska razvojna banka Proparco priključi zajmodavcima.

Ugovorom o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na lokalitetu Krnovo koji je zaključen 5. avgusta 2010. godine sa konzorcijumom čiji su članovi “Akuo Energy” iz Francuske i “Ivicom Consulting” iz Austrije, Crna Gora je dala u zakup državno zemljište za potrebe izgradnje vetroelektrane. Ugovorom je dato pravo zakupa na period od 20 godina, sa mogućnošću produženja do maksimalno 5 godina, a u svrhu izgradnje vetroelektrane instalisane snage do 72 megavata.

Za ovaj projekat je izdata građevinska dozvola 7. maja prošle godine nakon čega je investitor u skladu sa rokovima iz ugovora počeo izgradnju.

– Investitor je realizovanje projekta do sada sprovodio ulagajući sopstvena sredstva, ali u cilju nastavka daljih aktivnosti neophodno je obezbediti značajno dodatno finansiranje. Imajući u vidu da se radi o projektu za čiju realizaciju je neophodno od okvirno 100 do 120 mil EUR, kao i nemogućnost finansiranja od komercijalnih banaka investitor je počeo pregovore sa predstavnicima Evropske banka za rekonstrukciju i razvoj (EBRD) i Nemačke razvojne banke (KfW) – navedeno je u Informaciji.

Te finansijske institucije su kao preduslov za potpisivanje ugovora o finasiranju tražile dodatne garancije od Crne Gore u smislu da će tokom trajanja kredita biti poštovani zakonski propisi iz oblasti obnovljivih izvora energije, kao i omogućavanje kontinuiranog sprovođenja aktivnosti na realizaciji projekta.

Potpisivanje Direktnog ugovora, kako je objašnjeno, podrazumjeva trostrani ugovor između agenta obezbeđenja kao predstavnika banke, investitora i države Crne Gore kojim su definisane obaveze svake od ugovornih strana pojedinačno.

– Ugovorne strane se saglašavaju i potvrđuju da zaključenjem Direktnog ugovora njegove odredbe neće biti tumačene kao da je država stekla bilo kakva prava i obaveze po kreditu odnosno Ugovoru o finansiranju, uključujući naročito da pomenuti Ugovor ne može ni u jednom delu prouzrokovati obavezu države u vezi sa vraćanjem kredita, plaćanjem kamate ili bilo koje druge obaveze koja proizilazi iz kredita – dodaje se u Informaciji.

U međunarodnoj praksi direktan ugovor predstavlja dogovor između javnog partnera, privatnog partnera i strane koja finansira projekat. Oslanjajući se navažeću zakonsku regulativu, kao i na već potpisani Ugovor, država kroz pregovore, kako je objašnjeno, nije izašla iz okvira svojih obaveza i ovlašćenja, niti je u bilo kojem dijelu preuzela obaveze finansijske prirode.

Kroz pregovore se došlo do konačnog Nacrta direktnog ugovora kojim bi se definisala međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Predstavnici EBRD-a i KfW-a su obavestili Ministarstvo ekonomije da će KfW biti ovlašćena strana za potpisivanje Direktnog ugovora u ime te dvije institucije, kao agent obezbjeđenja u smislu kako je to definisano u Direktnom ugovoru.

– Osnovni razlog za potpisivanje ovakvog sporazuma je da se kreditoru omogući da sam projekat traje tokom perioda neophodnog za otplatu kredita. Pomenuti pravni način je uobičajna međunarodna praksa u ovoj vrsti kreditiranja – objašnjeno je u Informaciji.

izvor: ekapija.com

error: Content is protected !!