Hrvatska; 867,5 milijuna kuna od trgovanja emisijama stakleničkih plinova

, Vesti

Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela Plan korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj do 2020. godine, kojim se planiraju ukupni prihodi od trgovanja emisijama stakleničkih plinova od 867,5 milijuna kuna. Za provedbu Plana zadužuju se Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Plan se donosi radi pravilne i učinkovite upotrebe financijskih sredstava za provedbu mjera ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama, sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka. Financijska sredstva ostvaruju se od prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi, a temelje se na predviđenoj cijeni tih jedinica te očekivanim količinama jedinica koje će se plasirati putem dražbe.

Za Republiku Hrvatsku određena je ukupna količina emisijskih jedinica za dražbu te ona za razdoblje od 2017. do 2020. godine iznosi 18.286.692 emisijskih jedinica (jedna emisijska jedinica predstavlja pravo na emisiju 1 t CO2). Očekivani prihod od prodaje emisijskih jedinica koji će se uplaćivati u Fond iznosi 867,5 milijuna kuna, uz procjenu da će prosječna cijena emisijskih jedinica u primarnoj dražbi u promatranom razdoblju iznositi oko 6,3 eura. Od ovog iznosa za provedbu mjera ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama planira se utrošiti oko 825 milijuna kuna. Preostali iznos od oko 43 milijuna kuna uplatit će se u državni proračun.

Plan je detaljno razrađen po prioritetnim mjerama, sukladno namjenama korištenja raspoloživih sredstava propisanih Zakonom o zaštiti zraka, a mjere su grupirane u osam prioritetnih područja: obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost, promet, energetsko siromaštvo, ne-energetski sektor (uključujući sektor gospodarenja otpadom), projekti ESI fondova i prioritetne mjere prilagodbe klimatskim promjenama, istraživanje i razvoj te stručna podrška i projekti s trećim zemljama. Za svako od navedenih područja definirane su mjere i dane informacije o provedbi u skladu s provedenim analizama te strateškim i planskim dokumentima Republike Hrvatske za pojedina područja.

Izvor: fzoeu.hr