Hrvatska traži procjenu utjecaja na okoliš prije nego što se počne s planovima za naftni terminal

, Vesti

U skladu sa Zakonom Luka d.d. podnijela je ovog ljeta zahtjev Ministarstvu da se provede postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Priložili su “Elaborat zaštite okoliša” kojeg je izradila tvrtka ANT iz Zagreba, u kojem je procijenjeno da je ekološka opasnost od eksplozije, požara i zagađivanja vrlo mala, skoro nikakva, ako terminal bude kvalitetno projektiran i izgrađen, te ako ga se bude dobro održavalo.

Luka d.d. planira izgradnju terminala koji bi primao tankere s benzinom i dizelom do 40.000 tona nosivosti. Namjeravaju graditi četiri spremnika za goriva ukupnog kapaciteta 56.000 kubičnih metara, odnosno maksimalno 47.320 tona. U sjevernoj luci bi se punile mega jahte ili bi se goriva prema unutrašnjosti transportirala željeznicom i cisternama. Priznalo se da postoji mogućnost zagađenja koje bi nastalo od višegodišnjeg korištenja terminala. Ali, zaključak Elaborata je da se ionako radi o industrijskom lučkom području pa da stoga šteta koja nastane neće biti velika.

Ovakvu argumentaciju nisu prihvatila nadležna tijela, gradovi Split i Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija, Inspekcija zaštite od požara, vatrogastva i civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova, te Uprava pomorstva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

U svojim očitovanjima zatražili su da se provede postupak u kojem će se ispitati kako bi terminal utjecao na okoliš. Županija i Inspekcija zaštite od požara su dali mišljenja kako nije moguće isključiti značajan negativni utjecaj na okoliš, dok su u Upravi pomorstva zaključili da se od terminala može očekivati negativan utjecaj, osobito s obzirom na dugoročne posljedice s ostalim zahvatima planiranim na istom području.

Grad Kaštela je upozorio da se planirani zahvat namjerava izgraditi uz granicu s Gradom Solinom te da se u slučaju iznenadnog onečišćenja mora naftnim derivatima može očekivati značajan negativan utjecaj na čitav akvatorij Kaštelanskog zaljeva. Napomenuli su da se u prostornim dokumentima nigdje ne spominje gradnja naftnog terminala, već trgovačko-industrijska luka, te gradnja i održavanje brodova u Slobodnoj zoni sjeverne luke.

Tvrde da se ova lokacija nalazi većim dijelom na području morske luke međunarodnog značaja, a manjim dijelom na području gospodarske namjene. Naveli su da su po prostornim planovima postojeći i planirani industrijski i lučki sadržaji gusto smješteni u ovdašnju okolicu te su upozorili da bi trebalo sagledati njihov kumulativni utjecaj na okoliš. Istakli su, također, da Elaboratom nisu u dovoljnoj mjeri obrađeni utjecaj planiranog zahvata na ljudsko zdravlje i kvalitetu življenja, kao ni opterećenje balastnim vodama.

Unutar samog Ministarstva Uprava za klimatske aktivnosti nije smatrala da je potrebno provesti studiju utjecaja na okoliš, a to nisu smatrali ni u Upravi vodnog gospodarstva i zaštite mora, kao niti u Upravi za zaštitu prirode, u Rješenju se ne navode njihova obrazloženja. Na koncu je Ministarstvo zaključilo da se mora provesti studiju utjecaja na okoliš, ali ne i ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Zaključak je, naime, da se predmetni zahvat ne nalazi na području ekološke mreže.

U “Rješenju” se vidi da su prevagnuli argumenti onih koji su upozorili na značajan negativan učinak na okoliš kojeg bi mogao imati planirani terminal u sjevernoj luci ukupnog kapaciteta 56.000 m3.

– S obzirom na to da je riječ o prometu zapaljivim tekućinama, pri čemu u određenim okolnostima može doći do izbijanja požara i eksplozije, a time i ugroze i zdravlja ljudi, životinja, prirode i materijalnih dobara ne može se isključiti značajan negativan utjecaj predmetnog zahvata na sastavnice okoliša. – stoji u Rješenju Ministarstva..

– Također, zbog blizine zahvata stambenim područjima Grada Splita, Solina, Vranjica i Kaštela u slučaju iznenadnog onečišćenja mora naftnim derivatima prilikom manipulacije i transporta istih ne može se isključiti značajan negativan utjecaj na zdravlje ljudi na području Grada Splita, Vranjica i Solina, kao i negativan utjecaj na cijeli Kaštelanski zaljev – smatraju u Ministarstvu.

U Rješenju Ministarstva se zaključuje kako se značajan negativan utjecaj na okoliš ne može isključiti također imajući u vidu druge planirane zahvate na području Sjeverne luke.

“Poput rekonstrukcije i proširenja na lučkom području vranjičko-solinskog bazena pod upravom Lučke uprave Split radi čega se u narednom periodu može očekivati znatno veće opterećenje svih sastavnica okoliša, a slijedom čega je potrebno sagledati i kumulativni utjecaj navedenih zahvata s ostalim planiranim/postojećim sadržajima na istom području.”

Izvor: slobodnadalmacija.hr