FBiH: Inicijativa za usvajanje strateških dokumenata u oblasti životne sredine

, NVO

“Aarhus centar u BiH”,
zajedno sa organizacijama civilnog društva za uspostavljanje BiH sektorskog mehanizma u oblastima okoliš, transport i energija u procesima EU integracije:

Centar za održivi razvoj Brčko distrikt BiH,

Centar za menadžment, razvoj i planiranje MDPi Doboj,

Centar za okolišno održivi razvoj Sarajevo,

Društvo za istraživanje i razvoj Tuzla,

Eko Element Bugojno,

Eko Most Mostar i

LIR Evolucija Banja Luka pokreće inicijativu za usvajanje

Strategije usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU u oblasti zaštite okoliša/ životne sredine i Akcionih planova za provođenje strategije u entitetima i Brčko distriktu BiH. Nacrte dokumenata možete pogledati na :

Strategija usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU u oblasti zaštite okoliša/životne sredine BiH

Federacija BiH – Strategija za provođenje EAS – BIH

Republika Srpska – Strategija za provođenje EAS – BIH

Brčko Distrikt BiH – Strategija za provođenje EAS – BIH

Usvajanjem ovih strateških dokumenata, BiH bi ispunila jedan od bitnih zahtjeva Evropske komisije za nastavak procesa integracije BiH u EU i korištenje sredstava IPA II Programa za sektor okoliša/ životne sredine u periodu poslije 2017. godine. Time bi:

Bosna i Hercegovina nastavila put EU integracija i podrške kroz realizaciju neophodnih projekata na cijeloj svojoj teritoriji;
Entiteti i Brčko distrikt BiH imali strateški okvir za usklađivanje okolišnih propisa BiH sa EU pravnom stečevinom (trećina EU propisa se odnosi upravo na okoliš/ životnu sredinu);
Općine/ opštine mogle povući više od 50 miliona eura na godišnjem nivou iz EU fondova za rješavanje infrastrukturnih projekata u oblasti okoliša/ životne sredine;
Privredna društva imala adekvatan pravni okvir i relevantne partnere u implementiranju projekata u oblasti okoliša/ životne sredine;
Građani korištenjem EU fondova imali kvalitetnije vodovodne i sisteme za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, riješena pitanja zbrinjavanja otpada, čistiji zrak i zdraviju prirodu.

Cilj ove inicijative jeste što brže vraćanje sektora okoliša/životne sredine u program korištenja pretpristupne pomoći EU – IPA II za BiH, a samim tim i ponovno korištenje izvora finansiranja ovog sektora, odnosno ubrzavanje rješavanja nagomilanih problema u sektoru.

Mi smo opredijeljeni da zajedno, usmjereno, dugoročno i na partnerskoj osnovi sa nadležnim tijelima radimo na važnim zadacima za građane BiH, a jedan od najvažnijih zadataka je da stvorimo uslove da okoliš/životna sredina bude takav/va da se ne razlikuje po standardima od okoliša/ životne sredine razvijenih zemalja i EU.

izvor: aarhus.ba

error: Content is protected !!