Srbija: Investiranje u rudarstvo zahteva pouzdane ocene i značaj projekta

, Vesti

U savremenim, vrlo složenim i rizičnim uslovima investiranja u rudarstvo, kako za investitore tako i za sredine u koje se investira, od krucijalnog je značaja da se, u postupku odlučivanja o izboru i realizaciji rudarskih investicionih projekata, raspolaže potpunim i pouzdanim ocenama podobnosti i značaja projekta.
Osnovno obeležje savremenog rudnika je njegova dinamičnost. Kvalitet funkcionisanja jednog takvog sistema direktno je u funkciji svih rizika koji na taj sistem mogu da utiču. Analiza rizika je neophodna za svaki investicioni poduhvat, za rudnike sa površinskom i podzemnom eksploatacijom.

Za svaki rudik ili ležište je potrebno izabrati najpovoljnija rešenja koja obuhvataju brojne aspekte, kao što su prirodni, regionalni, tržišni, ekonomski, tehnički, ekološki, demografski, politički. U stručnom radu grupa autora, na osnovu detaljnih naučno-stručnih istraživanja, daje pretpostavke na osnovu kojih je razvijen Hibridni model ocene rudnika, baziran na indikatorima performansi za rudnike i rudarske regione.
Proces utvrđivanja značaja, podobnosti i investicionih rizika u rudarstvo je kompleksan, zbog uključivanja velikog broja parametara. Neizvesnost je prisutna i kada se donosi odluka pri svim poznatim parametrima jer pojedini kriterijumi za ocenu zavise od subjektivne procene eksperata. Subjektivnost se ne može izbeći, ali se neodređenosti moraju uzeti u obzir prilikom donošenja odluka i one se modeliraju teorijom Fuzzy skupova.
Analiza spoljašnjih mogućnosti i pretnji se radi da bi se otkrilo može li rudarsko preduzeće da iskoristi mogućnosti i izbegne pretnje pri suočavanju sa nekontrolisanim spoljašnjim okruženjem.

Analiza unutrašnje snage i slabosti se obavlja zbog utvrđivanja načina na koji preduzeće obavlja unutrašnji posao. Kvantifikovana SWOT analiza može pomoći preduzeću da proceni sopstvenu poziciju među konkurencijom, a može da posluži i kao osnova za budući razvoj.
Primena različitih tehnika i metoda, objedinjenih u univerzalni model, daje mu potrebnu složenost da bi mogao da ponese naziv Hibridni model.