Ko i zašto je dozvoljava kompaniji Linglong da u Srbiji gradi bez uslova zaštite prirode

, Vesti

Do sada je nezakonito izdato 10 građevinskih dozvola i pokrenuto je 3 postupka za odlučivanje o proceni uticaja na životnu sredinu bez uslova Zavoda. Uslovi na koje se Linglong poziva su uslovi koje je Zavod izdao za potrebe izrade Plana detaljne regulacije radne zone „Jugoistok II – A“, a koji ne mogu biti korišćeni u svrhu izgradnje fabrike budući da je za sve radove i objekte koji nisu obuhvaćeni dostavljenom projektnom dokumentacijom potrebno tražiti posebne uslove Zavoda.

Prema informacijama koje je RERI dobio od Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode ni Gradska uprava Grada Zrenjanina ni nadležni organi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodine nisu se obratili ovom zavodu, uprkos izričitoj zakonskoj obavezi da pribave uslove zaštite prirode za izgradnju fabrike guma investitora Linglong International Europe d.o.o.

Linglong je bio dužan da pribavi uslove Pokrajinskog zavoda i u postupku izdavanja lokacijskih uslova, koji čine sastavni deo građevinske dozvole, i u postupku odlučivanja o proceni uticaja na životnu sredinu, što on nije učinio. Sa druge strane, ukoliko je investitor propustio da priloži ove uslove, organ koji sprovodi postupak bio je dužan da ih u predviđenoj proceduri pribavi. Nadležni organ to nije učinio, te je time postupio suprotno odredbama sadržanim u Zakonu o zaštiti prirode, Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu i Zakonu o planiranju i izgradnji.

Javnu prezentaciju koja je trebalo da se održi 4. septembra, obeležilo je sprečavanje građana od strane Gradske uprave Grada Zrenjanina da joj prisustvuju. Na taj način javnosti je uskraćena mogućnost da čuje, kako odgovore izrađivača studije tako i komentare i primedbe svake osobe koja ih je poslala. Građanima koji su poslali primedbe, uključujući i RERI, izrađivač studije je naknadno, suprotno zakonskim procedurama, pismeno odgovorio ponaosob, između ostalog, iznoseći neistinite navode da su kroz postupak objedinjene procedure svi nadležni organi kontaktirani, a da se Pokrajinski zavod nije oglasio sa potrebnim uslovima.

Gradska uprava Zrenjanina zatražila je rok od 40 dana da RERI-ju odgovori na jednostavno pitanje – da li se obratila Zavodu tražeći uslove zaštite prirode?

RERI je više puta ukazivao na nezakonitosti u postupcima izdavanja građevinskih dozvola i postupcima procene uticaja, zbog čega je podneo ukupno 12 žalbi na rešenja nadležnih organa i pokrenuo tri upravna spora kojim se traži poništenje nezakonitih odluka.

Zašto su uslovi zaštite prirode važni?

 

Uslovi Zavoda, pribavljaju se kada investitor koristi prirodne resurse, obavlja građevinske i druge radove, aktivnosti i intervencije koje mogu imati negativan uticaj na prirodu, posebno na stanje biodiverziteta zaštićenih područja, staništa zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta. Uslovi Zavoda su naročito važni kada imamo u vidu da se na samo 2 km od lokacije na kojoj je planirana izgradnja fabrike guma nalazi specijalni rezervat prirode Carska bara koji predstavlja zaštićeno područje I kategorije od međunarodnog, nacionalnog odnosno izuzetnog značaja, a u kojoj boravi 239 vrsta ptica, od kojih 207 predstavljaju strogo zaštićenu vrstu. RERI i ovim putem skreće pažnju nadležnim organima i celokupnoj javnosti da se izgradnja fabrike guma u Zrenjaninu izvodi uz do sada nezabeležene nezakonitosti i zloupotrebe javnih ovlašćenja uz narušavanje celokupnog pravnog poretka Republike Srbije.

Izvor: reri.org.rs

 

 

 

error: Content is protected !!