Kredit EBRD za interkonekciju Makedonija-Albanija, ESIA objavljen

, Investitori

EBRD razmatra proširenje korporativnog zajma od 40 miliona evra makedonskoj kompaniji za prenos električne energije MEPSO, koji je namenjen za finansiranje makedonske komponente transmisione linije Makedonija-Albanija.

Projekat obuhvata izgradnju transmisione infrastrukture od Bitolja do albanske granice, sa podstanicom u Ohridu i uvođenje komponenti pametne mreže (Smart Grid).

Realizujući prvu interkonekciju Makedonije sa Albanijom, projekat će obezbediti nedostajuću vezu u okviru inicijative za uspostavljanje koridora istok-zapad za prenos električne enegrgije između Bugarske, Makedonije, Albanije, Crne Gore i Italije. Sekcija između Bugarske i Makedonije je završena. Albanija i Crna Gora su povezane sa novom 400 kV linijom, u toku je izgradnja podvodnog kabla između Crne Gore i Italije, što je u Crnoj Gori podržano projektom transmisione linije Lastva-Pljevlja.

Projekat je ključna karika za integraciju evropskog tržišta električne energije. To je važna komponenta prenosne konekcije između Bugarske i Albanije kao i dužeg koridora od Bugarske do Italije, preko podmorskog kabla između Crne Gore i Italije. Ova održiva ekspanzija tržišta će poboljšati regionalnu energetsku bezbednost i efikanost i promovisaće integraciju i tržišnu konkurenciju.

Dalekovod Makedonija-Albanija je jedan od prioritetnih projekata EU, koji će prema očekivanjima dobiti investicioni garant iz programa IPA 2015. u iznosu od 12 miliona evra. Ovo uključuje 6 miliona evra za MEPSO i 3 miliona evra za finasiranje komponenti pametne mreže.

Za projekat je izrađena Procena uticaja na životnu i društvenu sredinu (ESIA), uključujući izgradnju nove OHL linije u jugozapadnom regionu Makedonije, od Bitolja do albanske granice.

Banka je angažovala nezavisnog konsultanta za sprovođenje due diligence (Environmental and Social Due Diligence-ESDD) projekta. ESDD je potvrdio da je projekat strukturiran u skladu sa relevantnim zahtevima EBRD-a (Performance Requirements-PRs) i da kompanija ima institucionalni kapacitet za njihovo sprovođenje. ESDD je takođe potvrdio da je projekat dizajniran u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i relevantnim direktivama EU.

ESIA i ESDD su potvrdili da će ekološki i socijalni uticaji biti lokalizovani i ograničeni i adekvatno ublaženi sprovođonjem Plana upravljanja životnom i društvenom sredinom (ESPM) i Akcionim planom za životnu i društvenu sredinu (ESAP).

Projekat je već neke vreme u fazi razvoja sa inicijalnim ESIA, finansiranim iz EU fondova, preduzetim u januaru 2013. i javnim konsultacijama vezanim sa ESIA sprovedenim u aprilu i maju 2014. ESIA paket je ažuriran u skladu sa promenama u projektovanju i lokalnim zakonima, kao i PRs i ESDD. Projekat je trenutno u fazi izrade studije izvodljivosti i faza izrade detaljnog inženjeringa još nije počela.

Predložena ruta prenosne linije je koridor koji je postavljen na širinu od 500 metara. U fazi detaljnog inženjeringa biće izabrana preferencijalna ruta kao i lokacije za stubove, uzimajući u obzir komentare javnosti. Ažurirani ne-tehnički rezime i konkretne mere ublažavanja će biti pripremljeni i javno objavljeni. Konsultacije će se sprovesti kada specifična ruta bude objavljena.

Originalni ESIA je razmatrao tri alternativne lokacije za izgradnju nove trafostanice u regionu Ohrida. ESIA razmatra pozitivne i negativne aspekte sve tri lokacije i identifikuje jednu lokaciju kao poželjnu (lokacija 3 severozapadno od sela Livoista). S obzriom da će neke sekcije OHL biti locirane u oblasti prirodne i kulturne baštine Ohrida, razviće se Plan upravljanja kulturnim nasleđem (CHMP). CHMP će sadržati informacije o lokacijama kulturnog nasleđa, uključujući one sa oznakom UNESCO, tako da Glavni projekat može uzeti u obzir potrebu da se izbegnu ove lokacije i osigurati adekvatno učešće stručnjaka za kulutrno nasleđe, kao što su UNESCO i muzej u Ohridu.

Banka će nadgledati implementaciju projekta, uključujući pregled konačnih nacrta kako bi se osiguralo da su u skladu sa ESAP i da su dodatne javne rasprave preduzete u skladu sa dogovorenim Planom uključivanja zainteresovanih strana (SEP).

error: Content is protected !!