Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Slovenije ugostilo je onlajn prezentaciju Pomorskog prostornog plana

, Vesti

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja (MOP) Slovenije ugostilo je internetsku prezentaciju Pomorskog prostornog plana – strateškog dokumenta koji prvi put od nezavisnosti uvodi strateško planiranje održivog razvoja aktivnosti i upotrebe na moru u Sloveniji. U svom obraćanju državni sekretar u Ministarstvu okoliša Robert Rožac rekao je da je Slovenija prva članica EU u istočnom Mediteranu koja je pripremila i usvojila Pomorski prostorni plan, za šta je dobila i pohvale Evropske komisije.

Rožac je naglasio da je usvojenim Pomorskim prostornim planom Slovenija uspostavila pravnu osnovu za postizanje održivog rasta pomorske ekonomije, održivog razvoja pomorskog područja i održivog korištenja morskih resursa.

MŽSPP je pripremilo Pomorski prostorni plan Slovenije kao strateški, prostorno -razvojni dokument, koji postavlja ciljeve i smernice za daljnji razvoj aktivnosti na moru, definira prostornu i vremensku raspodelu relevantnih postojećih i budućih aktivnosti i koristi te daje okvir za njihovo međusobna koordinacija. Po pravilu, sve aktivnosti i upotrebe o kojima se raspravlja već se izvode u slovenačkom moru; uglavnom nisu međusobno u sukobu i deluju u okvirima određenim pojedinačnim sektorskim propisima. Pomorski prostorni plan Slovenije po pravilu se ne miješa u postojeće propise, pravne režime i pravne odnose, kao ni u strateške i provedbene akte.

Prema riječima državnog sekretara Rožaca, plan je napravljen za more, koje je u katastru zemljišta definisano kao vodno zemljište i u državnom je vlasništvu. U skladu sa zahtevima Protokola o integriranom upravljanju obalnim područjem na Mediteranu, on dalje definira osnovnu obalnu zonu na kopnu i uključuje smernice o tome kako bi je lokalne zajednice uz more trebale definirati u svojim opštinskim prostornim planovima.

Načelnica Sektora za strateški prostorni razvoj pri Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja Lenča Humerca Šolar rekla je da je proces pripreme plana osmišljen na moderan, inkluzivan način, što je omogućilo otvorenu diskusiju, međusobno suočavanje i verifikaciju različitih materijalnih i interesovanja, a pre svega priprema usklađenog dokumenta. Svi relevantni učesnici dali su doprinos prostornom planiranju na području mora i obale na nacionalnom i lokalnom nivou. „U procesu priprema suočili smo se i uravnotežili sve sektorske ciljeve razvoja i zaštite na moru“, naglasila je ona.

„U raspravi je Marko Starman iz Vijeća za slovensko Jadransko more istakao napore na usklađivanju stavova svih primorskih općina i povezivanju interesa vezanih za more i obalu. Prema njegovom mišljenju, važno je da su na ovaj način pristupili usklađivanju ovog dokumenta, a u procesu pripreme došli su do nekoliko važnih nalaza – šta već radimo danas i koje planove imamo za budućnost. On je izrazio očekivanje da će se takva saradnja nastaviti u sprovođenju plana ”, navodi se u saopštenju vlade.

Pomorski prostorni plan Slovenije, koji sledi zahteve evropske direktive o uspostavljanju okvira za pomorsko prostorno planiranje, obavezujuće je polazište za provedbu svih aktivnosti, režima, upotreba i mera na moru. To je obavezno polazište za pripremu sektorskih razvojnih dokumenata za pojedinačne aktivnosti na moru, kao i za pripremu strateških i provedbenih akata na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Izvor: balkaneu.com