Post-skrining dokument, životna sredina i klimatske promene

, Vesti

Industrijsko zagađenje

Dokument je nastao kao rezultat sporazuma postignutog između Srbije i Evropske komisije u skladu sa zaključcima Bilateralnog skrininga prošle godine. Srbija se obavezala da će obezbediti dodatne informacije o statusu svojih planova implementacije u procesu pristupanja Evropskoj uniji u oblasti životne sredine.

U izveštaju koji je pripremljen od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, kada je u pitanju oblast energetike, stoji da Direktiva o industrijskim emisijama 2010/75/EU – DIE još uvek nije u potpunosti transponovana. Neki delovi direktive transponovani su kroz transpoziciju Direktive o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja 1996/61/EK u Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (ISKZ) u 2004. godini i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona. Pomenuti Zakon transponuje Direktivu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, uključujući i definicije, obavezu pribavljanja dozvole, izdavanja dozvole, postupak podnošenja zahteva za izdavanje dozvole, uslove u dozvoli, izmene koje operateri treba da izvrše u postrojenjima, pristup informacijama i učešće javnosti u postupku izdavanja dozvole.

Kako se navodi u dokumentu puna transpozicija Direktive u RS u delu koji se odnosi na ISKZ će se postići do 2018. godine.

Kada se govori o velikim postrojenjima za sagorevanje, Uredbom RS o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh, delimično su transponovane odredbe Direktive o velikim postrojenjima za sagorevanje.

Rezultati pravnih nedostataka pokazuju da su neke definicije u potpunosti transponovane. Naglašeno je da se neke odredbe moraju unaprediti, većinom u pogledu definicija, pravila agregacije, graničnih vrednosti emisija, kao i geološkog skladištenja ugljen dioksida.

Ključna strateška orijentacija RS je članstvo u EU. RS takođe ima obavezu da ispuni obaveze iz potpisanih i ratifikovanih međunarodnih ugovora.

Direktiva o velikim postrojenjima za sagorevanje i Odluka o implementaciji Direktive o velikim postrojenjima za sagorevanje transponovaće se u nacionalno zakonodavstvo u 2015. godini novom uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduhu iz postrojenja za sagorevanje.

Poglavlje 3 DIE i svaka relevantna Odluka o implementaciji DIE transponovaće se u nacionalno zakonodavstvo do jula 2017.

Što se tiče kratkoročnih prioriteta, ključno je donošenje Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje u 2015. godini, kao i izrada Specifičnog plana implementacije za direktivu iz Poglavlja 3 DIE.

Najveći broj velikih postrojenja u energetskom sektoru pripada termoelektranama JP EPS.

U izvešaju je dat pregled aktivnosti koje će verovatno biti predmet finansiranja: TE Nikola Tesla A (Blokovi A3-A6 – projekat odsumporavanja, japanski kredit, koji je trenutno u fazi procene tehničkih tendera, Blok A4 – projekat denitrifikacije je u fazi realizacije), TE Nikola Tesla B ( Blok B1 – planiran je projekat denitrifikacije iz 2017) TE Morava (rekonstrukcija elektrofiltera projektom koji se finansira iz IPA 2012), TE Kostolac B ( projekat odsumporavanja koji se finansira iz kineskog kredita realizuje se u blokovima B1 i B2 i projektom je predviđeno postizanje graničnih vrednosti emisiji u skladu sa DIE i planiran je projekat denitrifikacije na Bloku B2).

Dokument „Studija o modernizaciji velikih ložišta“ Energetske zajednice sadrži finansijske procene za postizanje saglasnosti u postrojenjima sa velikim ložištima u okviru JP EPS sa odredbama Direktive 2001/80/EK–oko 640 miliona evra, kao i sa odredbama sadržanim u Poglavlj u III Direktiva o industrijskim emisijama 2010/75/EU – oko 710 miliona evra.

Rokovi za implementaciju Poglavlja III Direktive o industrijskim emisijama , kao što je i definisano odlukama Ministarskog Saveta, određeni su za sve Ugovorne strane poštujući pritom njihove nacionalne okolnosti. Konačan cilj odluka Ministarskog Saveta jeste da dostigne granične vrednosti emisije za velika postrojenja za sagorevanje, kao što je definisano Poglavljem III Direktive o industrijskim emisijama.

Kako se navodi u dokumentu više detalja o finansijskim sredstvima potrebnim za usklađivanje Republike Srbije sa DIE, investicionim planovima i mogućim izvorima finansiranja, biće poznato kada se pripreme strateški dokumenti JP EPS i specifični plan implementacije, čiji završetak je planiran za septembar 2015. godine.

izvor: ESIASEE

 

error: Content is protected !!