Projekti gradnje velikih hidroelektrana u Crnoj Gori

, Vesti

Projekti gradnje velikih hidroelektrana u Crnoj Gori su potpuno stali iz razloga što za gradnju HE na Morači nitko ne pita, a za HE na Komarnici postoje potencijalni geološki problemi sa zemljištem koje treba ispitati. Drugi blok termoelektrane u Pljevljima, kako sada stvari stoje, bit će, prvi novi veliki izvor struje koji će u Crnoj Gori biti sagrađen nakon više od tri desetljeća. Što se tiče HE na Morači, jedan tender je propao krajem 2011. godine jer nitko od potencijalnih investitora nije poslao ponudu za gradnju elektrane sa nižom kotom najveće HE na Morači-Andrijevo.

U međuvremenu, Ministarstvo gospodarstva je obavilo razgovore sa drugim potencijalnim investitorima iz Italije, Turske, Azerbajdžana i Kine u vezi dostavljanja njihovih ponuda za izgradnju HE na Morači. U tu svrhu, svima je dostavljena odgovarajuća dokumentacija za HE na Morači, ali od navedenih potencijalnih investitora nije dobijena nijedna ponuda, pa čak ni bilo kakav zahtjev za razjašnjenje dokumentacije, navodi se u vladinoj informaciji usvojenoj ovog ljeta.

Prema postojećoj tehničkoj dokumentaciji EPCG, sistem hidroelektrana na Morači obuhvaća četiri objekta: HE Andrijevo, HE Raslovići, HE Milunovići i HE Zlatica, ukupne instalisane snage 238 MW i procijenjene prosječne godišnje proizvodnje 694 GWh. Predviđeni period izgradnje za sve četiri hidroelektrane je šest godina, a procijenjeni ukupni troškovi oko 540 milijuna eura. Što se tiče HE Komarnica tu postoje problemi sa geologijom zemljišta. EPCG je informirala
Ministarstvo gospodarstva da postoji ozbiljan problem sa terenom na koji se treba osloniti brana, čija veličina i način rješavanja će se znati tek nakon revizije Završnog izvještaja, što će također imati uticaj na ponude potencijalnih investitora. Elektroprivreda Srbije je suglasna da dokumentaciju koja je napravljena, ili će se raditi u skladu sa Ugovorom o zajedničkom financiranju, EPCG može staviti na uvid potencijalnim investitorima HE Komarnica. U međuvremenu,
Ministarstvo ekonomije je obavilo razgovore i sa drugim potencijalnim investitorima iz Italije, Turske, Azerbejdžana i Kine (Sinohydro Corporation Limited) u vezi dostavljanja njihove ponude za izgradnju HE Komarnica. U tu svrhu, potencijalnim investitorima dostavljena je odgovarajuća dokumentacija za HE Komarnica. Najozbiljniji razgovori obavljeni su sa kineskom kompanijom Sinohydro Corporation Limited, od koje je dobijena informacija da se ponuda ne može pripremiti bez Završnog izvještaja o geološkim istražnim radovima HE Komarnica je planirana kao vršna hidroelektrana sa akumulacijom u slivu rijeke Pive, s branom na kraju uspora postojeće akumulacije HE Piva. Hidroelektrana bi imala akumulaciju zapremnine 260 milijuna m3 sa kotom normalnog uspora 816 mnm, lučnu betonsku branu visine 176 m, sa pribranskom upravljačkom halom i dva agregata instalirane snage 168 MW i prosječne godišnje proizvodnje 232 GWh. Predviđeni period izgradnje je šest godina, uz procjenu troškova od oko 183 milijuna eura.Earth, trebalo bi da predstavlja granicu koja je tačno ucrtana, ali je

error: Content is protected !!