Republika Srpska: Projektno rešenje deponovanja čvrstih ostataka sagorevanja iz Te Stanari u kasetu 1

, Vesti

Grupa stručnjaka iz EFT – Rudnik i termoelektrana Stanari u Republici Srpskoj napisala je stručni rad o deponovanju čvrstih ostataka sagorevanja iz TE Stanari u kasetu 1.
Radovi na izgradnji termoelektrane u EFT – Rudnik i termoelektrana Stanari otpočeli su 2013. godine, a dinamika izvođenja radova ukazuje da će biti završena i puštena u probni rad u četvrtom kvartalu 2015. godine, a naredne godine bi bila u punoj proizvodnji. Pre početka rada termoelektrane, na površinskom kopu Raškovac, u zoni Dragalovci, potrebno je otkopati dovoljne količine otkrivke i uglja i obezbediti uslove za izgradnju prve kasete za odlaganje čvrstih ostataka sagorevanja.
Deponovanje u kaseti 1 će se vršiti u tri faze u periodu od oko četiri godine. Površina kasete 1 je 8,5 hektara, a ukupna zapremina 900 000 kubnih metara.
U procesu sagorevanja lignita iz ležišta stanarskog ugljenog basena u fluidiziranom sloju kotla TE Stanari nastajaće, pored letećeg pepela iz vrećastog filtera, i krupan pepeo sa dna ložišta CFB kotla koji se skuplja nakon prolaza kroz posteljicu na dnu kotla.
Potrebne aktivnosti su dinamički usaglašene, odnosno bitno je da tehnologija otkopavanja uglja i otkrivke kao i tehnologija deponovanja pepela ne ometaju jedna drugu, već da se potpuno uklope u dinamiku eksploatacije kojom je predviđeno kontinualno snabdevanje termoelektrane ugljem, a da se pri tome stvore i uslovi za stvaranje potrebnog prostora za izradu kaseta za deponovanje pepela.
Deponovani materijal u kaseti 1 od spoljašnjih uticaja biće izolovan postavljanjem vodonepropusne folije, a zatvaranjem deponije izvršiće se stabilizacija i rekultivacija svih spoljnih ravnih i kosih površina. Projektno rešenje rekultivacije obuhvata indirektni tip i formiranje travnjaka, setvom travno-detelinske smeše.
Uporedo sa formiranjem pojedinih kosina i bermi za deponiju pepela može se pristupiti tehničkoj i biološkoj rekultivaciji ovih površina. To znači da se, nakon formiranja kosine i krune nasipa za prvi nivo odlaganja pepela u kasetu deponije, može izvršiti rekultivacija ovih površina. Ukupne površine za rekultivaciju iznose 5,85 hektara.
M. Dimitrije

error: Content is protected !!