Rumunija: Parlament usvojio of-šor zakon

, Vesti

Poslanički dom rumunskog parlamenta izgalasao je juče of-šor zakon. Najnovija promena odnosi se na stabilnost režima oporezivanja, gde su se vodeće partije složile da poreski režim i režim naknada ostanu isti tokom celog perioda eksploatacije perimetra.

Zakon predviđa obavezu nosilaca sporazuma o of-šor naftnim blokovima da najmanje 25% od prosečnog godišnjeg broja zaposlenih moraju biti rumunski državljani sa mestom boravka u Rumuniji.

Takođe, 50% količina ekstrahovanog gasa mora biti prodato na rumunskim tržištima. U suprotnom, kompaniji može biti izrečena kazna u visini od 19% njenog prometa.

Što se tiče oporezivanja od strane rumunske države, zakon predviđa da će za nosioce ugovora o naftnim perimetrima tokom čitavog preioda trajanja ugovora nivo naknada ostati isti kao na dan stupanja zakona na snagu.

Pored toga, nosioci ugovora moraju obračunati, prijaviti i platiti porez na dodatni of-šor prihod.

Dodatni prihod označen je kao razlika između prosečne ponderisane cene prirodnog gasa iz sopstvene interne proizvodnje iz of-šor perimetra i nabavne cene prirodnog gasa iz domaće proizvodnje 2012. godine, odnosno 45,71 lev (9,81 evra) po MWh, navodi se u zakonu.

Porez na dodatni prihod izračunava se primenom jednog ili više procenata obračuna, na dodatni prihod od prodaje gasa iz oš-šor parametara, od koga je odbijena vrednost ulaganja u asptrim segmentu. Porez na dodatni prihod uzima kao referentnu cenu koju je odredio ANMR za obračun nakande.

Maksimalni limit za odbitak ulaganja u apstrim segmentu ne može biti veći od 30% ukupnog poreza na dodatni of-šor prihod.

Prikupljeni prihodi biće uplaćivani na poseban račun i koristiće se za širenje distributivne mreže prirodnog gasa i povezivanja sa nacionalnim prenosnim sistemom, kao i finansiranja drugih investicija utvrđenih odlukom Vlade.

Ulaganja uzeta u obzir za odbitak od poreza na dodatni prihod ne mogu biti predmet drugih odbitaka.

Predviđeno je trajanje koncesionog ugovora do 30 godina, uz mogućnost produžetka za još 15 godina, odlukom Vlade, na zahtev nosica naftnog ugovora, pod uslovom da je realizovan program rada postavljen od strane ANMR putem naftnog ugovora.

Izvor: e-nergia.ro

error: Content is protected !!