Srbija: Smernice Sekretarijata Energetske zajednice za promociju organizovanog tržišta električne energije

, Vesti

Regulativa Energetske zajednice postavlja osnove za integraciju tržišta električne energije u zemljama potpisnicama. Treći energetski paket stavlja veći naglasak na koordinisanu saradnju kako bi se ovo postiglo. Pravilnik o dodeli kapaciteta i upravljanju kongestijom (CACM) je značajna regulatorna mera za uspostavljanje mehanizma za prekograničnu trgovinu električnom energijom na tržištima dan unapred i unutar dana. Njen uticaj na prenos električne energije, kreiranje kompetitivnog i integrisanog veleprodajnog tržišta verovatno je najvažnija tržišna reforma koja očekuje Energetsku zajednicu u narednim godinama.
Uredba CACM je ključna za celu Energetsku zajednicu, s obzirom da njene odredbe regulišu funkcionisanje jedinstvenog mehnizma za velepordajna tržišta električne energije dan unapred i unutar dana. Cilj Uredbe je spajanje tržišta električne energije članica EU, a uslov je postojanje organizovanih tržišnih struktura. Nedostatak organizovanih tržišta u zemljama EnZ mogu biti prepreka za implemetaciju Uredbe.
Uredba CACM treba da bude usvojena u acquis EnZ, a rokovi za transpoziciju i implemetaciju za ugovorne strane treba da budu što kraći.
Smernice Sekretarijata su zasnovane na pretpostavci da su ugovorne strane implementirale Uredbu CACM i da su njeni zahtevi predviđeni kao preduslov.
Preporuke ugovornim stranama:
1. Omogućiti usvajanje Uredbe CACM u acquis Enz
2. Kreirati pravni i regulatorni okvir koji:
a. Podstiče rad organizovanog tržišta
b. Jasno tretira operacije organizovanog tržišta kao monopol ili konkurentno poslovanje
c. Ukida diskriminatorne prepreke za učešće na tržištu
d. Ne ograničavati tržišne aktivnosti učesnika nacionalnog ili stranog tržišta
3. Razviti i implementirati strategiju deregulacije cena
4. Uvesti režim tržišno zasnovanog balansiranja
5. Promovisati bližu saradnju sa susednim TSO
6. Analizirati i izmeniti pravne akte kada je to potrebno, uključujući one koji se odnose na poreze, ukuniti barijere za uspostavljanje, rad i tržišne aktivnosti na organizovanom tržištu, ukinuti sve diskriminatorne uslove
7. Odlučiti o najboljem načinu za promociju likvidnosti pre spajanja spot tržišta sa drugim članicima EnZ
8. Odlučiti o implemetaciji procesa rane nominacije, odnosno koristiti tzv. NEMO proces predviđen Uredbom CACM za pronalaženje jednog ili više operatora tržišta električne energije na domaćem tržištu
9. Identifikovati i ukinuti barijere za operacije kliringa i obračuna stranih entiteta.

Izvor: Serbia-Energy.eu

error: Content is protected !!