Srbija: Smernice za izradu Nacionalnog plana za redukciju emisija (NERP)

, Vesti

Ministarski savet Energetske zajednice je u oktobru 2013. usvojio dve odluke koje sadrže pravila za projektovanje i rad velikih ložišta. Prvom odlukom prilagođena je direktiva o velikim postrojenjima za sagorevanje, dok je druga odluka inkorporirala poglavlje III i aneks V direktive o industrijskim emisijama u acquis Energetske zajednice, sa rokom primene 1. januar 2018. za nova ložišta.
Ugovorne strane su dužne da postignu značajno smanjenje emisija iz postojećih postrojenja od 1. januara 2018. Predviđena je mogućnost da se do 31. decembra 2027. kao alternativa koristi Nacionalni plan za redukciju emisija (NERP).
Opcija 1: Saglasnost sa graničnim vrednostima emisija.

Prema ovom pristupu, emisije postojećih postrojenja za sagorevanje moraju da budu u okviru vrednosti datih u delu A aneksa III do VII direktive o velikim ložištima, kada su u pitanju emisije SO2, NOX i prašine.

Opcija 2: Primena NERP

Ova opcija podrazumeva postepeno smanjenje emisija u postrojenjima koja su pokrivena planom na osnovu graničnih vrednosti emisija datih u IED za postojeća postrojenja.
NERP se može primenjivati samo u periodu 1. januar 2018 – 31. decembar 2027.
Granične vrednosti će se računati na sledeći način:
Plafoni emisija za 2018. obračunavaju se na osnovu važećeg limita emisija u trenutku predavanja plana.
Plafoni emisija za 2023. obračunavaju se na osnovu važećeg limita emisija za tu godinu postavljenog u delu A sa aneksima III do VII, ili gde je primenljivo za SO2, na osnovu stopa za odsumporavanje navedenim u aneksu III LCPD.
Plafoni za 2026. i 2027. računaće se na osnovu vrednosti emisija izloženih u delu 1 aneksa V IED, ili gde je primenjivo za SO2, minimalne stope odsumporavanja izložene u delu 5 aneksa V IED.

Opcija 3: Ograničeni radni vek

Operator postrojenja se u pisanoj izjavi koja se podnosi nadležnom organu do 31. decembra 2015. obavezuje da postrojenje neće raditi više od 20.000 sati u periodu od 1. januara 2018. do 31. decembra 2023.

Ministarski savet u formi rešenja odobrava ovaj izuzetak ukoliko su ispunjeni svi uslovi.
NERP treba da uključi sledeće podatke:
• Ime, lokacija i operator postrojenja na sagorevanje
• Datum na koji je zatražena/izdata prva dozvola i/ili datum kada je postrojenje prvi put pušteno u rad
• Kapacitet (ukupni toplotni izlaz) postrojenja na dan 31. decembar 2012.
• Godišnja količina goriva u proseku u periodu 2008 – 2012.
• Najnoviji dostupni odaci o emisijama SO2, NOX i prašine.
NERP treba da sadrži i posebnu listu svih drugih postrojenja na sagorevanje koja nisu pokrivena planom, uključujući informacije o tipu goriva, kapacitetu i emisijama.
NERP će definisati ukupne granične vrednosti emisija za SO2, NOX i prašinu za svaku godinu u periodu 2018 – 2027.

error: Content is protected !!