Srbija: EPS dobio saglasnost za studiju za projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u TE „Kostolac“

, Investitori

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se nosiocu projekta, JP Elektroprivreda, Ogranak TE-KO Kostolac iz Kostolca, Nikole Tesle 5-7, daje saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje i tretman otpadnih voda TE KOSTOLAC za blokove B1, B2 i budući blok B3, na KP 303 KO Kostolac selo, teritorija Grada Požarevca, zavedenu pod brojem 353-02-02420/2015-16 od 03.12.2015.

Studiju je izradio Energoprojekt-Hidroinženjering a.d., Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Rešenje je konačno u upravnom postupku. Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu povesti upravni spor pred nadležnim sudom u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

error: Content is protected !!