Srbija: Izveštaj Energetske zajednice za 2015

, Vesti

Električna energija

Srbija je prva ugovorna strana koja je transponovala Treći energetski paket, usvajanjem Zakona o energetici u decembru 2014. Prateći set podzakonskih akata trebao bi biti usvojenu roku od godinu dana, prenosi sajt serbia-energy.eu

Vertikalno integrisano preduzeće Elektroprivreda Srbije (EPS) obavljadelatnost proizvodnje, distrubicije i snabdevanja. U julu 2013. izvršeno je pravno razdvojanje operatora distributivnog sistema od snabdevanja. U novembru 2014.usvojen je Plan za reorganizaciju EPS-a. Prva faza reorganizacije završena je 1.jula 2015.kada je EPS reorganizovan u tri pravna lica. U drugoj fazi, do 1. jula 2016. EPS će biti transformisan u akcionarsko društvo.

Operator transmisionog sistema Elektromreža Srbije (EMS) i kosovski KOSTT potpisali su interni TSO sporazum, čime je zatvoren dugotrajni spor dva operatora.

EMS je poboljšao mehanizme za alokaciju prekograničnih kapaciteta sa susednim operatorima,ali još uvek nije ostvaren napredak u pridruživanju regionalnoj platfmormi za alokaciju kapaciteta.

U skladu sa novim zakonom, svi kupci imaju pravo da izaberu snabdevača. Regulacija cena električne energije ograničena je na domaćinstva i male kupce. Vlada je imenovala EPS Snadbevanje kao rezervnog snabdevača.

U 2014.na tržištu električne energije je bilo aktivno 40 snabdevača, dok je njih sedam snabdevalo krajnje kupce.

U julu 2015.registrovano je akcionarsko društvo SEEPEX, sa 75% akcija u vlasništvu EMS i 25% akcija u vlasništvu EPEXSPOT. Očekuje se da berza postane operativna u novembru 2015.

Stanje usklađenosti

Autorizacija

U skladu sa Zakonom o energetici, izdat je Pravilnik o energetskim dozvolama, koji reguliše uslove i metode za izdavanje ovih dozvola, kao i sadržaj registra izdatih dozvola i registra isteklih dozvola. Ministarstvo energetike je odgovorno za izdavanje eneregtskih dozvola i vođenje tenderskih procedura.

Razdvajanje

Odredbe direktive o zajedničkim pravilimaza unutrašnje tržište električne energije o vlasničkom razdvajanju operatora transimisionog sistema, transponovane su u Zakon o energetici. Ove odredbe će se primenjivati od juna 2016.a postupak sertifikacije mora biti završen u roku od dve godine od stupanja zakona na snagu.

Razdvajanje operatora distributivnog sistema, transponovano je u skladu sa Trećim paketom ali nije u potpunosti implementirano. Da bi se osiguralo nediskriminatorno ponašanje, operator distributivnog sistema mora sprovesti funkcionalno razdvajanje, imenovati službenika za usaglašavanje i usvojiti Program usaglašavanja, uz prethodnu saglasnost Agencije za energetiku AERS.

Imajući u vidu da su EMS i EPS državne komapnije, moraju biti sprovedene dalje mere u cilju razdvajanja kontrole u skladu sa zahtevima Trećeg paketa.

Pristup treće strane

Pravilo o pristupu treće strane prenosnom i distributivnom sistemu, transponovano je u skladu sa Trećim paketom. Cene pristupa se određuju na osnovu metodologije koju je usvojila AERS.

Zakon definiše da će se Pravilnik o dodeli prekograničnih kapaciteta razvijati u skaldu sa acquis. AERS je odobrio bilateralne ugovore o zajedničkim aukcijama za alokaciju prekograničnih kapaciteta između EMS-a i susednih operatora, ESO, HOPS, MAVIR, Transelectrica i NOS BiH za 2015.

Novi zakon definiše da svi kupci imaju pravo da biraju snabdevača od 1.januara 2015.

Otvaranje tržišta i regulacija cena

Od 1.januara 2015. svi krajnji korisnici, osim domaćinstava i malih potrošača, u obavezi su da odaberu svog dobavljača na tržišu električne energije po neregulisanim cenama. Korisnici koji ne spadaju u kategoriju malih kupaca, odnosno imaju potrošnju veću od 30.000 KWh u 2014. dužni su da izaberu snabdevača do 1. jula 2015.

Cene garantovanog snabdevanja će regulisati AERS, koji je dužan da objavi prvi izveštaj o potrebi za dalju regulaciju cena do 1.maja 2017.

Balansiranje

Odredbe o balansiranju su transponovane u skladu sa zahtevima direktive o tržišnom i nediskriminatornom pristupu.

Zaštita klijenata i zaštita ugroženih potrošača

Mehanizmi za zaštitu potrošača ojačani su novim Zakonom u skladu sa Trećim paketom. Zakon definiše rezervno snabdevanje u trajanju do 60 dana za krajnje kupce koji nemaju pravo na garantovanu isporuku, u slučaju da je snabdevač bankrotirao, da mu je dozvola za snabdevanje istekla ili ukinuta, ili ako ne izabere novog snabdevača. U maju 2015. Vlada je izabrala EPS Snabdevanje kao rezervnog snabdevača.

Vlada je usvojila Uredbu o definisanju kriterijuma za sticanje statusa povlašćenog potrošača. Za ove potrošače obezbeđena su sredstva iz budžeta, prenosi sajt serbia-energy.eu

Izvor; Serbia Energy

error: Content is protected !!